MARKNAD

Ledande aktör på den europeiska Life Science marknaden

Under de senaste åren har AddLife, genom flera strategiska förvärv, utvecklats från en nordisk till en europeisk koncern.

Den europeiska expansionen stärker både nya och befintliga leverantörsrelationer samt skapar ett större internt nätverk med ökade möjligheter att sälja både våra egna och andras produkter på nya marknader. Försäljningen på marknaderna utanför Norden utgjorde under 2021 51 procent av nettoomsättningen att jämföra med 35 procent föregående år.

 

Dynamisk graf: Försäljning per land 2021
Dynamisk graf: Försäljning per land 2020

Intresset för diagnostik och virusforskning har ökat under covid-19-pandemin. Detta har speglats i ökad omsättning inom affärsområdet Labtech medan affärsområdet Medtech har haft begränsad positiv effekt av pandemirelaterad försäljning. Medtech har påverkats av inställda operationer samt haft utmaningar med utprovning och installation av produkter inom hemvård.

Dynamisk graf: Covid-19 relaterad omsättning

AddLife har under hela covid-19-pandemin levererat stora volymer av produkter till hälso- och sjukvården för behandlingar av covid-19. Omsättningen sedan första kvartalet 2021 har varierat utifrån smittspridningen och restriktioner i våra samhällen.

Marknadsöversikt

Enligt Medtech Europe [1], uppgår den europeiska medtech-marknaden till cirka 140 miljarder euro och har totalt växt drygt 2 procent per år de senaste 10 åren. Marknaden är fragmenterad och av Europas cirka 33 000 medicinteknikbolag är 95 procent små och medelstora bolag. Stora internationella aktörer och mindre nischade bolag säljer oftast produkter under egna varumärken och kontrollerar hela kedjan från tillverkning till distribution. På marknaden finns också distributörer som, liksom AddLife, erbjuder produkter från flera tillverkare.

I Europa spenderas i genomsnitt 11 procent av BNP per land på hälso- och sjukvård. Knappt 8 procent av de totala kostnaderna för hälso- och sjukvård spenderas på medicintekniska produkter. Gemensamt för AddLifes marknader är att såväl vård som akademisk forskning till övervägande del finansieras med offentliga medel. Det innebär att en stor del av affärerna görs genom upphandling. På många marknader blir de offentliga upphandlingarna större i omfång, ofta med långa kontraktstider. För mindre aktörer kan detta vara ett hot, men samtidigt skapas nya möjligheter. Idag finns också en trend från prisbaserad utvärdering till modeller där hållbarhet, kvalitet på service och support får ökad betydelse för kunden.

Pandemin påverkar sektorn och industrin på lång sikt

Hälso- och sjukvården i Europa domineras av statliga vårdgivare i en reglerad sektor som ibland kan uppfattas som konservativ. Under pandemin har sektorn behövt ställa om och agera med kort framförhållning för att tillgodose det förändrade vårdbehovet.

Det ökade fokuset på vården har medfört fler och större finansieringsinitiativ och ökade hälsobudgetar i de flesta länder och även från EU. Många av dessa satsningar har riktats mot pandemirelaterade områden som vaccinationsprogram eller utökade möjligheter att kunna covid-19-testa befolkningen. Även andra områden omfattas, såsom ökad digitalisering samt initiativ för att minska vårdköerna.

Under 2021 har vårdköerna fortsatt öka, framför allt inom elektiv kirurgi. Från politiskt håll har flera länder i Europa initierat finansiellt stöd för att öka antal operationer, även om återhämtningen av vårdskulden ser olika ut och kommer ta olika lång tid. Till exempel stod cirka sex miljoner patienter i kö för elektiv sjukvård hos NHS i England i november 2021. Av dessa, hade 300 000 patienter redan väntat i över ett år, jämfört med en kö på 1 600 innan pandemin. England har beslutat att investera åtta miljarder pund under de kommande tre åren för att öka kapaciteten och minska köerna [2].

Ökande, åldrande befolkning

Trots att befolkningstillväxten i Europa förväntats avta de närmsta tio åren, och fram till 2050 minska med knappt 1 procent, kommer antalet äldre, över 65 år, fortsätta öka. Andelen personer över 65 år i Europa förväntas år 2050 uppgå till cirka 29 procent, mot dagens cirka 20 procent av befolkningen. I Norden förväntas befolkningsökningen uppgå till 9 procent fram till år 2050 och andelen över 65 uppgår då till 25 procent. En av anledningarna till ökad livslängd är att många håller sig friska i hög ålder. Samtidigt ökar dock andelen multi- och kroniskt sjuka. Sammantaget förväntas en större och äldre befolkning medföra att behovet av vård och omsorg ökar, vilket kommer att bli en utmaning i de flesta länder.

Dynamisk graf: BEFOLKNINGSSTRUKTUR I DE EUROPEISKA LÄNDERNA (EU-27)

Källa: Eurostat 2021 [3]

En effekt av det ökade behovet av äldrevård är att området hemvård växer när vårdgivare effektiviserar verksamheten. Hemvård kan omfatta till exempel sjukvård, diagnostik och behandling i hemmet samt olika hjälpmedel, bostadsanpassning och övervakning. Detta ger patienten möjlighet att bo kvar hemma under längre tid, vilket förväntas ge högre livskvalitet för individen.

Digitalisering möjliggör nya affärsmöjligheter

Det finns en tydlig digitaliseringstrend på marknaden som har accelererat under pandemin. Exempel på dessa är uppkopplad patientövervakning, uppkopplade laboratorieinstrument och webbaserade analystjänster. Digitaliseringen möjliggör nya sätt att samla, dela och analysera data, drivet av utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik samt tillgängligheten av smarta telefoner, surfplattor och bärbara datorer.

Patientcentrerad vård möjliggörs av digitala verktyg vilket innebär att patienten själv får en aktiv roll i behandlingen, och därigenom utvecklar en djupare förståelse för sitt sjukdomstillstånd och aktuella behandlingar.

Digitaliseringen påverkar också vårdgivarnas sätt att köpa och tillgodogöra sig tjänster. Köprelaterad service och tjänster som utbildning, användarstöd och produktunderhåll ökar därmed i betydelse.

 

Växande användningsområde för diagnostik

Diagnostikmarknaden växer inom flera områden tack vare teknikutveckling som gjort testmetoderna både billigare och enklare att använda. Ett intressant område är de individuella tester som identifierar en viss genetisk markör för att avgöra vilken medicin som blir mest verksam för en till exempel en cancerpatient, så kallad personaliserad medicin. Ytterligare ett exempel är det ökade behovet av snabbtester på grund av en alltmer utbredd antibiotikaresistens. Inom klinisk kemi råder stark prispress på standardiserade tester vid centrallaboratorier. Omvänt sker en decentralisering av mer patientnära analyser, som ofta görs på en sjukhusavdelning eller vårdcentral. Denna decentralisering förväntas fortsätta inom en rad nischer där behovet av snabba testresultat är avgörande för vidare behandling av patienten. Diagnostik kommer på sikt också möjliggöras genom hemmonitorering där patienten själv tar vissa tester som delas digitalt med vårdgivaren.

Produkt- och marknadskrav

På marknaden finns ett antal inträdesbarriärer såsom offentliga upphandlingskrav, höga krav på produktsäkerhet, regelefterlevnad och övervakning. I Europa regleras medicintekniska produkter av EU-direktiv och förordningar. Innan produkterna får marknadsföras i Europa måste de CE-certifieras.

Nya EU-förordningar för medicintekniska produkter, MDR, infördes 2021. För In Vitro-diagnostikprodukter kommer förordningen, IVDR, införas stegvis under 2022. För vissa produkter kan detta kräva förnyad prövning av CE-certifiering, vilket kan vara både dyrt och betungande för små aktörer med begränsade resurser och leda till att större globala aktörer väljer bort mindre, lokala marknader.

Inom Norden sker ökat fokus på hållbarhet inom sektorn. Till skillnad från många andra marknader hänvisar upphandlingar ofta till en uppförandekod. Kunderna kräver av leverantörerna att de följer internationella deklarationer och lagstiftningar inom bland annat mänskliga rättigheter, barnarbete eller korruption. Mer detaljerade hållbarhetskriterier som påverkar bedömning av produkter i upphandlingar sker fortfarande enbart sporadiskt men kraven förväntas öka över tid.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[1] Medtech Europe, The European Medical Technology Industry in figures 2021
https://www.medtecheurope.org/resource-library/medtech-europes-facts-and-figures-2021/
[2] NHS waiting-list backlog will take years to clear
https://www.bbc.com/news/health-60305502
[3] Eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat

 

 

 

Senast uppdaterad: 2022-03-31 10:57:48 av lina.astrom@add.life