Bolagsstyrning

AddLifes styrelse

 

Enligt AddLifes bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte.

Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, AddLifes bolagsordning och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive dess utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också utfärdat en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Vidare har styrelsen antagit ett antal policys för koncernens verksamhet, exempelvis Finanspolicy, Kommunikationspolicy och Uppförandekod. Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och ansvarar för att organisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av Bolagets angelägenheter är ändamålsenligt utformade och att Bolaget har god intern kontroll och har effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och regler som gäller för Bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar vidare för fastställande av samt utveckling och uppföljning av Bolagets mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar samt tillsättningar och ersättningar till koncernledningen. Styrelsen och verkställande direktören framlägger årsbokslutet för årsstämman.

Årligen ska under styrelseordförandens ledning en utvärdering av styrelsearbetet ske och valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Denna fråga ska årligen särskilt behandlas, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara. Styrelsen ska vidare utvärdera och ta ställning till väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför Bolaget, i det fall sådana skulle förekomma. I november 2021 genomfördes, under styrelseordförandes ledning, den årliga utvärderingen av styrelsearbetet och valberedningen har informerats om resultatet av utvärderingen.

 

JOHAN SJÖ

Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1967
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Senior rådgivare Nordstjernan AB. Tidigare verkställande direktör Addtech AB, ledande befattningar inom Bergman & Beving AB och Alfred Berg ABN AMRO
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Alligo AB, Momentum Group AB och OptiGroup AB. Styrelseledamot i Camfil AB och M2 Asset Management AB
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav av aktier i AddLife: 14 400 A-aktier och 90 000 B-aktier

 

STEFAN HEDELIUS

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1969
Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi, diverse internationella executive education-program
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Human Care HC AB, tidigare verkställande direktör för NOTE AB samt ledande befattningar inom Scandinavian Airlines och Ericsson
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Momentum Group AB och i Alligo AB
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Innehav av aktier i AddLife: 24 964 A-aktier och 4 568 B-aktier

 

EVA NILSAGÅRD

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1964
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Finanschef för Plastal AB och Vitrolife AB. Ledande befattningar inom Volvo-koncernen, AstraZeneca-koncernen och SKF
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Spermosens AB och Diagonal Bio AB. Styrelseledamot i Bufab AB, Irras AB, Hansa Biopharma AB, Nimbus Group AB, Xbrane Biopharma AB, Aktiebolaget Svensk Exportkredit, Nanexa AB och eEducation Albert AB
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav av aktier i AddLife: 5 568 B-aktier samt 4 000 B-aktier via kapitalförsäkring

 

BIRGIT STATTIN NORINDER

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1948
Utbildning: Farmacie magister och kandidatexamen i konstvetenskap
Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Prolifix, Senior Vice President Worldwide Product Development Pharmacia & Upjohn. Ledande befattningar inom Glaxo och Astra koncernen samt ordförande och styrelseledamot i flera internationella Biotech bolag
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Nanexa, Oasmia Pharmaceutical och Jettesta
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav av aktier i AddLife: 12 636 B-aktier (inklusive närståendes innehav)

 

EVA ELMSTEDT

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1960
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi respektive datavetenskap
Arbetslivserfarenhet: Tidigare erfarenhet som EVP Global Services och medlem av ledningsgruppen för Nokia Networks och Nokia, Siemens Networks samt ledande befattningar på Ericsson, operatören 3 och Semcon
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Arelion, Omegapoint, Proact IT Group och Semcon AB. Styrelseledamot i Arjo, Elanders och Smart Eye
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav av aktier i AddLife: 3 000 B-aktier samt 1 000 B-aktier via kapitalförsäkring

 

HÅKAN ROOS

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1955
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Hallbergs Guld AB och i Procurator AB
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Roos Gruppen AB och Gadelius Japan. Styrelseledamot i OptiGroup AB och Sandå Sverige AB.
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Innehav av aktier i AddLife: 2 165 644 A-aktier och 2 824 727 B-aktier

 

Uppgifter avseende aktieinnehav per 28 februari 2022.

 
Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen.

Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Under räkenskapsåret har styrelsen hållit 16 protokollförda sammanträden, varav 10 före årsstämman 2021 och 6 efter årsstämman. Styrelseledamöternas närvaro framgår av följande tabell.

Styrelsen har vid de ordinarie sammanträdena behandlat de fasta punkter som föreligger vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning (såsom verkställande direktörens rapport om verksamheten, ekonomisk rapportering samt investeringar och projekt).

Ledamot Styrelse-möten Ersättnings-utskott Revisions-utskott Oberoende i förhållande till bolaget Oberoende i förhållande till större aktieägare
Totalt antal möten 16 1 5    
Johan Sjö (styrelseordförande) 16 1 5 Ja Ja
Birgit Stattin Norinder 16   5 Ja Ja
Eva Nilsagård 16   5 Ja Ja
Håkan Roos 16   5 Ja Nej
Stefan Hedelius 16 1 5 Ja Nej
Andreas Göthberg 9   1 Ja Ja
Eva Elmstedt 6   4 Ja Ja

Ersättningsutskott

Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bolaget tillämpar Koden och som ett resultat av detta har AddLifes styrelse inrättat ett ersättningsutskott.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott bestående av Johan Sjö, ordförande, och Håkan Roos. Ersättningsutskottet har utarbetat ett förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget har behandlats av styrelsen och kommer att läggas fram för årsstämmans beslut. Med utgångspunkt i årsstämmans beslut beslutar sedan styrelsen om ersättning till verkställande direktören. Verkställande direktören ska inte föredra sin egen ersättning. På förslag av verkställande direktören ska ersättningsutskottet fatta beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen ska informeras om ersättningsutskottets beslut. Ersättningsutskottet har därefter till uppgift att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Vidare ska utskottet följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.

Ersättningsutskottet har haft ett sammanträde under räkenskapsåret. Vid mötet var samtliga ledamöter i utskottet närvarande.

Revisionsutskott

Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och Koden. Bolaget tillämpar Koden och som ett resultat av detta har AddLifes styrelse inrättat ett revisionsutskott som utgörs av samtliga styrelseledamöter. Utskottets arbete ska bedrivas som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten. Eva Nilsagård är utsedd till revisionsutskottets ordförande. Johan Sjö, Birgit Stattin Norinder, Eva Elmstedt och Eva Nilsagård är oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare, och Johan Sjö, Birgit Stattin Norinder och Eva Nilsagård har redovisnings- eller revisionskompetens. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorerna tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster och biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Styrelsen ska i anslutning till det styrelsemöte då styrelsen fastställer årsbokslutet ha genomgång med och få rapport från Bolagets externa revisorer. Styrelsen ska vid detta tillfälle även ha genomgång med revisorerna utan närvaro av verkställande direktören eller andra i bolagsledningen.

Revisionsutskottet har haft fem möten under 2021 i samband med publiceringen av delårsrapporterna samt ett extra insatt möte. Vidare har AddLifes riskmatris diskuterats och bolagets externa revisorer har avrapporterat från interimsgranskningen.

Styrelsen har i anslutning till att styrelsen fastställde årsbokslutet för 2021 vid styrelsemötet i februari 2022 haft en genomgång med och fått rapport från bolagets externa revisorer.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen ska fastställas av bolagsstämman. Enligt beslut vid årsstämman den 5 maj 2021 uppgår helårsarvodet till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna till 300 000 SEK och till ordföranden till 650 000 SEK. Till ordförande i revisionsutskottet uppgår helårsarvodet till 50 000 SEK. Det sammanlagda helårsarvodet uppgår enligt beslutet till 2 150 000 SEK.

Senast uppdaterad: 2022-03-29 16:25:16 av jamilah.wass@add.life