Hållbarhet

Styrning

AddLife har en gemensam koncernstrategi för styrning genom våra värderingar och kultur.

Vår affärsmodell innebär en mix av central och lokal hantering av hållbarhetsrisker och möjligheter, ofta genom policyer och ledningssystem där effektiviteten övervakas genom olika aktiviteter.

AddLife är mindre utsatt för icke-finansiella risker i produktutveckling och produktion till följd av den låga andelen egen tillverkning. Koncernen står dock inför risker när det gäller att hantera leverantörernas inköp och deras verksamhet. Vi har också i viss mån ansvar för de produkter som släpps ut på marknaden.

När det gäller miljörisker har AddLife liten direkt påverkan uppströms och hanterar indirekt påverkan genom dialog, inflytande och val av leverantörer. Logistik är ett prioriterat område för framtida bedömning av indirekt påverkan.

Finansinspektionen och Nasdaq Stockholm granskar och utövar tillsyn över verksamheten.

Ladda ned Excel

Fokusområde Pelare Risker som täcks Policy & ledningssystem Effektivitet
kontroller
 
Miljörisker i
verksamheten
Ansvarsfull
producent och
distributör
- Utsläpp
- Farligt avfall
- Förpackning
- Lokal miljöpolicy
- Lokala
hållbarhetsstrategier
- Policy för gröna
bilar (ska införas)
- ISO 14001 (26 % av de
operativa företagen)
- Centralt system för
hållbarhetsrapportering
(ska införas)
 
Produktsäkerhet Ansvarsfull
producent och
distributör
- Felaktiga
instrumentresultat
- Felaktig produkt-
användning,
som påverkar patientens
eller yrkesutövarnas hälsa
- Felaktig eller avsaknad
av erforderliga
produktcertifieringar
- ISO 9001
- ISO 13485
72 % av de operativa
företagen har en eller båda
- Certifieringar
(CE, MDR, IVDR)
- System of Field Safety
Notices
- Field Safety Corrective
Actions
- Visselblåsarfunktion
 
Produktlivscykel Ansvarsfull producent och distributör - Engångsprodukter
- Avfall
- Förtida kassering av
instrument och produkter
- Instrumentunderhåll
förlänger produktens
livslängd
- Lokala återanvändnings-
och återvinningsrutiner
- Lokala renoveringsinitiativ
n/a  
Hälsa och säkerhet
på arbetsplatsen
Ansvarsfull
arbetsgivare
- Anställdas hälsa,
säkerhet och välbefinnande
- Arbetsolyckor
- Psykosocial arbetsmiljö
- ISO 45001
- Rutiner för arbetshälsa
och säkerhet
- Riskbedömning
- Årlig
medarbetar-
undersökning
- Externa revisioner
- Visselblåsarfunktion
 
Talent
management
Ansvarsfull
arbetsgivare
- Rekrytering och
bibehållande av personal
-Incitamentsprogram
- Årligt medarbetarsamtal
(79 % av de operativa
företagen och 70 % av
alla anställda)
- AddLife Academy
- Företagets
budgetprocess
- Årlig medarbetar-
undersökning
- Central representation
i dotterbolagens styrelser
 
Etiska
affärsmetoder
Ansvarsfull
marknadsaktör
- Mänskliga rättigheter
och arbetsvillkor
- Diskriminering
- Korruption och mutor
från medarbetare
- Olämpligt beteende
från tredje par
t - Exportkontroller/
handelssanktioner
- Uppförandekod
- Leverantörs-
och kundavtal
- Policy för
insiderhandel
- Lokala policyer
och bestämmelser
- Insiderlogg
- Visselblåsarfunktion
- Leverantörs-
utvärderingar
- Externa revisioner
- Central granskning:
Företagens interna
kontroll
– M&A: DD och
bakgrundskontroll
av målbolag
 
Långsiktig tillväxt Ansvarsfull
marknadsaktör
-Kortsiktigt fokus
går före strategi,
vision och långsiktig
lönsamhet
- Utdelningspolicy
- Company target
processes
- Hållbarhetsrapport
- Väsentlighetsanalys
och intressentdialog
 
Senast uppdaterad: 2022-03-29 14:34:21 av jamilah.wass@add.life