Årsstämma 2022

AddLifes årsstämma 2022 kommer att hållas torsdagen den 5 maj i Stockholm.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 april 2022,
  • dels anmäla sig till bolaget under adress AddLife AB (publ), Box 3145, 103 62 Stockholm, via bolagets hemsida www.add.life/investerare eller via epost info@add.life senast onsdagen den 27 april 2022. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, personnummer (organisationsnummer), adress, telefon, antal aktier samt eventuella biträden, högst två. Uppgifter som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas för årsstämman 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva rösträtt på stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd torsdagen den 29 april 2022.

Förslag till årsstämman 5 maj 2022
  • Utdelning om 2,00 SEK per aktie för räkenskapsåret 2021.

Styrelsen har dessutom beslutat föreslå årsstämman följande:

  • Incitamentsprogram riktat till personer i ledande befattning
  • Styrelsemandat att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier
  • Styrelsemandat att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet aktier

För ytterligare information om årsstämman 2022 se AddLifes hemsida: www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/

 

Senast uppdaterad: 2022-03-31 10:09:05 av jamilah.wass@add.life