Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 1 Allmän information


AddLife AB (moderbolaget) och dess dotterbolag bildar AddLifekoncernen. Koncernen består av 101 bolag, varav 81 är operativa och verksamma främst i Norden och Central- och Östeuropa. Koncernen är en ledande oberoende leverantör av utrustning, instrument och reagenser från ledande globala leverantörer till kunder främst inom sjukvård, forskning, universitet och högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin.

AddLife AB, organisationsnummer 556995-8126, är ett registrerat aktiebolag med säte i Stockholm, Sverige.

Till toppen