Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 2 Redovisningsprinciper


Denna sektion är en översiktlig sammanfattning av de grunder som använts för upprättandet av de finansiella rapporterna. För information om redovisning av specifika poster se respektive not.      

De finansiella rapporterna för koncernen har upprättats i enlighet med av EU godkända IFRS (International Financial Reporting Standards) utgivna av IASB (International Accounting Standards Board) samt tolkningsuttalanden från IFRS Interpretations Committee. Dessutom har den av Rådet för finansiell rapportering utgivna rekommendationen RFR 1, Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillämpats, vilken specificerar de tilllägg till IFRS upplysningar som krävs enligt bestämmelserna i Årsredovisningslagen. Årsredovisningen för moderbolaget har upprättats enligt Årsredovisningslagen, Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 (Redovisning för juridiska personer) och uttalanden från Rådet för finansiell rapportering. Moderbolagets redovisning överensstämmer med koncernens principer med undantag av vad som framgår nedan under avsnittet ”Avvikelser mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper”.

Utformning av årsredovisningen

De finansiella rapporterna anges i miljoner kronor (MSEK) om ej annat anges. AddLife ABs funktionella valuta är svenska kronor, som även utgör rapporteringsvalutan för koncernen. Tillgångar och skulder är redovisade till historiska anskaffningsvärden, förutom valutaderivat som värderas till verkligt värde. 

Tillgångar delas in i  omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. En tillgång betraktas som omsättningstillgång om den förväntas bli realiserad inom tolv månader från balansdagen eller inom företagets verksamhetscykel. Med verksamhetscykel avses tiden från produktionsstart till att företaget erhåller betalning för levererade tjänster eller varor. Koncernens verksamhetscykel bedöms understiga ett år. Om en tillgång ej uppfyller kravet för omsättningstillgång klassificeras den som anläggningstillgång.       

Skulder delas upp på kortfristiga skulder och långfristiga skulder. Som kortfristiga skulder redovisas skulder som antingen ska betalas inom tolv månader från balansdagen eller, dock endast beträffande rörelserelaterade skulder, förväntas bli betalda inom verksamhetscykeln. Då hänsyn således tas till verksamhetscykeln redovisas inga icke räntebärande skulder, som exempelvis leverantörsskulder och upplupna personalkostnader, som långfristiga.

Kvittning av fordringar och skulder och av intäkter och kostnader görs endast om detta krävs eller uttryckligen tillåts enligt IFRS.

Avvikelser mellan koncernens och moderbolagets redovisningsprinciper

Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper överensstämmer förutom vad gäller följande punkter. Moderbolaget tillämpar det frivilliga undantaget i RFR 2 avseende tillämpning av IFRS 16 och IFRS 9. I enlighet med RFR 2 redovisas eventuella förmånsbestämda pensionsplaner i moderbolaget som avgiftsbestämda planer.

 

Nya eller ändrade redovisningsstandarder tillämpliga 2021

De nya eller ändrade standarderna har inte haft någon materiell inverkan på AddLifes finansiella rapporter.

Nya eller ändrade redovisningsstandarder som tillämpas efter 2021

Nya och ändrade IFRS med framtida tillämpning förväntas inte ha någon materiell inverkan på AddLifes finansiella rapporter. 

Till toppen