Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 3 Kritiska bedömningar och uppskattningar


Redovisade värden för vissa tillgångar och skulder baseras delvis på bedömningar och uppskattningar. Det gäller främst prövning av behovet av nedskrivning av goodwill (not 15), och förmånsbaserade pensionsåtaganden (not 25). Bedömningar och uppskattningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och förväntningar på framtida händelser, som anses rimliga under rådande förhållanden. Årligen prövas om något nedskrivningsbehov föreligger för goodwill. Återvinningsvärde för  kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av nyttjandevärde. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras.

En del av koncernens pensionsförpliktelser för tjänstemän är förmånsbaserade och kollektivt försäkrade i Alecta. Då det i dagsläget inte är möjligt att få uppgifter från Alecta avseende koncernens andel av förpliktelser och förvaltningstillgångar får pensionsplanen som tecknats i Alecta redovisas som en avgiftsbaserad plan. Den konsolideringsnivå som Alecta rapporterat tyder inte på att ett underskott skulle föreligga, men någon närmare uppgift om storleken på pensionsförpliktelsen går inte att erhålla från Alecta.

Nuvärdet av pensionsförpliktelser som redovisas som förmånsbestämda är beroende av ett antal faktorer som fastställs på aktuariell basis med hjälp av ett antal antaganden. Vid fastställande av dessa antaganden rådgör AddLife med aktuarier. I de antaganden som används vid fastställande av förpliktelsens nuvärde ingår bland annat diskonteringsränta och löneökning. Varje förändring i dessa antaganden kommer att inverka på pensionsförpliktelsernas redovisade värde. Se vidare under not 25.

Förändringar i skattelagstiftning i de länder där AddLilfe bedriver verksamhet kan förändra storleken på de skatteskulder och skattefordringar som är redovisade. Dessutom kan tolkning av aktuell skattelagstiftning påverka den redovisade skattefordran/skatteskulden. Bedömningar görs för att bestämma såväl aktuella som uppskjutna skattefordringar/ skatteskulder. Det verkliga resultatet kan avvika från dessa bedömningar, bland annat på grund av ändrat affärsklimat eller ändrade skatteregler.

Till toppen