Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 6 Segmentrapportering


Indelningen i affärsområden speglar AddLifes interna organisation och rapportsystem. Rörelsesegment rapporteras på ett sätt som överensstämmer med AddLifes interna rapportering som lämnas till koncernchefen, som identifierats vara den högste verkställande beslutsfattaren inom AddLife. Som rörelsesegment redovisar AddLife affärsområden. De två affärsområdena är Labtech och Medtech. Den marknadsindelning som är gjord hänför sig till en naturlig avgränsning av Life Science marknaden. Som resultatmått vid uppföljning av affärsområden använder AddLife EBITA (se defintioner). Vid intern försäljning inom koncernen baseras prissättningen på vad en oberoende part skulle ha betalat för produkten.

Labtech

Bolagen i affärsområdet Labtech verkar inom diagnostik och biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Bolagen levererar direkt till kunderna olika produkter och lösningar i form av analysinstrument, apparater, mikroskop, förbrukningsartiklar, reagenser samt applikations och teknisk service till framförallt laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet och högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. Bolagen inom affärsområdet Labtech är framförallt verksamma inom mikrobiologi, klinisk kemi, koagulation, molekylär biologi, forskning, immunologi, patientnära vård, veterinärdiagnostik samt inom livsmedelsindustrin. Kunderna erbjuds även utbildningar inom olika områden för att säkra kundens kompetensutveckling och för att maximera användarnyttan av de produkter bolaget tillhandahåller.

Medtech

Bolagen i affärsområdet Medtech levererar medicintekniska produkter inom marknadsområdet medicinteknik, med fokus på produktsegmenten operation, thorax/neuro, förband, anestesi, intensivvård, öron näsa och hals, stomi samt produkter inom hemsjukvård.

 
Uppgifter per rörelsesegment

Ladda ned Excel

      2021 2020
Nettoomsättning     Externt Externt
Medtech     3 625,0 1 659,3
Labtech     4 373,0 3 618,5
Koncernposter     −5,4 −4,5
Totalt     7 992,6 5 273,3
         
  2021 2020
EBITA EBITA EBITA
marginal, %
EBITA EBITA
marginal, %
Medtech 310,1 8,6 196,0 11,8
Labtech 976,9 22,3 622,0 17,2
Koncernposter −13,7   −15,9  
Totalt 1 273,3   802,1  

Ladda ned Excel

  2021 2020
Rörelseresultat, tillgångar och skulder Rörelse-
resultat
Tillgångar¹ Skulder¹ Rörelse-
resultat
Tillgångar¹ Skulder¹
Medtech 85,4 8 127,2 941,2 120,9 2 135,0 407,2
Labtech 926,8 2 089,6 837,9 569,8 1 778,1 881,4
Koncernposter −15,9 378,9 4 525,7 −18,2 236,5 970,7
Totalt 996,3 10 595,7 6 304,8 672,5 4 149,6 2 259,3
Finansiella intäkter och kostnader −69,1     −13,5    
Resultat före skatt 927,2     659,0    
¹ Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella mellanhavanden med koncernföretag.

Ladda ned Excel

  2021 2020
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella¹ Materiella¹ Totalt Immateriella¹ Materiella¹ Totalt
Medtech 1 825,6 233,9 2 059,5 189,2 56,0 245,2
Labtech 132,6 96,1 228,7 87,6 122,3 209,9
Koncernposter 0,3 0,1 0,4 6,4 6,4
Totalt 1 958,5 330,1 2 288,6 276,8 184,7 461,5
¹ Beloppen inkluderar inte effekter av företagsförvärv.
             
  2021 2020
Avskrivningar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella¹ Totalt Immateriella Materiella¹ Totalt
Medtech −224,7 −101,9 −326,6 −75,2 −42,0 −117,2
Labtech −50,2 −96,7 −146,9 −52,1 −100,0 −152,1
Koncernposter −2,1 −2,8 −4,9 −2,4 −2,5 −4,9
Totalt −277,0 −201,4 −478,4 −129,7 −144,5 −274,2
¹ Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar inkluderar avskrivningar av nyttjanderättstillgångar

Ladda ned Excel

Väsentliga resultatposter andra än avskrivningar, som inte motsvaras av betalningar
  2021 2020
  Realisations–
resultat
Förändring av
pensionsskuld
Övriga
poster
Totalt Realisations–
resultat
Förändring av pensionsskuld Övriga
poster
Totalt
Medtech −1,9 −0,7 0,4 −2,2 −0,1 0,0 −5,7 −5,8
Labtech −1,4 −0,8 −6,0 −8,2 −3,6 −0,7 −1,3 −5,6
Koncernposter −22,0 −22,0 14,4 14,4
Totalt −3,3 −1,5 −27,6 −32,4 −3,7 −0,7 7,4 3,0

Ladda ned Excel

  2021 2020
Uppgifter per land Netto-
omsättning externt
Tillgångar¹ Varav anläggnings-
tillgångar
Netto-
omsättning externt
Tillgångar¹ Varav anläggnings-
tillgångar
Sverige 1 140,7 1 465,1 1 080,9 1 076,6 1 438,6 1 074,1
Danmark 1 158,1 682,4 397,7 820,4 472,5 273,7
Finland 648,4 260,0 131,0 704,4 264,6 131,1
Norge 1 008,5 484,2 280,0 830,1 471,5 276,2
Irland 581,9 3 272,6 2 959,3
Tyskland 480,2 2 118,5 2 020,3 52,3 2,0 0,8
Övriga länder 2 974,8 2 224,6 948,8 1 789,5 1 465,6 680,1
Koncernposter och ofördelade tillgångar 88,3 27,3 34,8 21,2
Totalt 7 992,6 10 595,7 7 845,3 5 273,3 4 149,6 2 457,2
¹ Exklusive mellanhavanden på koncernkonton och finansiella tillgångar. De externa intäkterna är baserade på var kunderna är lokaliserade och de redovisade värdena på tillgångarna är baserade på var tillgångarna är lokaliserade.
             
  2021 2020
Investeringar i anläggningstillgångar Immateriella Materiella Totalt Immateriella Materiella Totalt
Sverige 46,4 20,6 67,0 37,7 33,8 71,5
Danmark 81,7 10,8 92,5 44,1 22,6 66,7
Finland 2,9 22,0 24,9 3,4 22,6 26,0
Norge 6,6 15,9 22,5 5,1 11,0 16,1
Irland 875,8 109,7 985,5
Tyskland 822,6 13,3 835,9 0,6 0,6
Övriga länder 122,5 137,8 260,3 186,5 94,1 280,6
Totalt 1 958,5 330,1 2 288,6 276,8 184,7 461,5
Koncernen har ingen enskild kund vars intäkter uppgår till 10 procent av de totala intäkterna, varför ingen redovisning finns gällande detta.
Till toppen