Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 8 Ersättning till revisorer


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2021 2020 2021 2020
KPMG        
Revisionsuppdrag 6,3 3,7 1,1 0,9
Skatterådgivning 1,4 0,4 0,0
Andra uppdrag 4,3 1,0 4,2 0,9
Total ersättning till KPMG 12,0 5,1 5,3 1,8
Övriga revisorer        
Revisionsuppdrag 2,6 0,9
Skatterådgivning 2,0 0,7
Andra uppdrag 0,3 0,2
Total ersättning till övriga revisorer 4,9 1,8
Total ersättning till revisorer 16,9 6,9 5,3 1,8
Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av års- och koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal. Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter

Under räkenskapsåret 2021 har ersättningen till revisionsföretaget uppgått till 12,0 MSEK fördelat på följande kategorier:

  • Revisionsuppdrag 6,3 MSEK varav 2,0 MSEK avser KPMG Sverige.
  • Skatterådgivning 1,4 MSEK varav 0 MSEK avser KPMG Sverige.
  • Övriga tjänster 4,3 MSEK varav 4,3 MSEK avser KPMG Sverige.
Till toppen