Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 9 Avskrivningar


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2021 2020 2021 2020
Avskrivningar per funktion        
Kostnad för sålda varor −57,1 −40,2
Försäljningskostnader −372,7 −192,5
Administrationskostnader −48,6 −41,5 −0,3 −0,2
Totalt −478,4 −274,2 −0,3 −0,2
         
  2021 2020 2021 2020
Avskrivningar per tillgångsslag        
Immateriella tillgångar −277,0 −129,7 −0,1 −0,1
Byggnader och mark −1,0 −0,6
Investeringar i annans fastighet −0,8 −0,9
Maskiner −5,4 −3,2
Inventarier −72,4 −44,8 −0,2 −0,1
Nyttjanderätter för hyrda lokaler −79,8 −58,1
Nyttjanderätter för övrigt −42,0 −36,9
Totalt −478,4 −274,2 −0,3 −0,2
Till toppen