Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 10 Rörelsens övriga intäkter och kostnader


Ladda ned Excel

Koncernen 2021 2020
Rörelsens övriga intäkter    
Externa tjänster 6,3 4,4
Externa hyresintäkter 2,6 1,5
Vinst vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar 3,8 3,9
Kursvinster, netto 6,8
Förändring villkorad köpeskilling 0,3
Ersättning för avslutad agentur 13,5
Aktiverat arbete för egen räkning 14,3
Övrigt 32,2 16,5
Totalt 66,3 39,8
Rörelsens övriga kostnader    
Förlust vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar −0,5 −0,2
Kursförluster, netto −7,9
Förändring villkorad köpeskilling −5,9 −1,2
Övrigt −13,1 −6,0
Totalt −19,5 −15,3

Redovisningsprincip

Rörelsens övriga intäkter och kostnader avser sekundära aktiviteter, kursdifferenser på poster av rörelsekaraktär samt resultat vid försäljning av immateriella och materiella anläggningstillgångar.

Till toppen