Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 11 Rörelsens kostnader


Ladda ned Excel

Koncernen 2021 2020
Handelsvaror, råvaror och förnödenheter 4 729,9 3 174,5
Personalkostnader 1 005,2 664,0
Avskrivningar 478,4 274,2
Nedskrivningar av lager 43,5 26,4
Nedskrivningar av osäkra kundfordringar 7,4 15,2
Övriga rörelsekostnader 778,7 471,1
Totalt 7 043,1 4 625,4
     
Moderbolaget 2021 2020
Personalkostnader 45,3 42,0
Avskrivningar 0,3 0,2
Övriga rörelsekostnader 22,3 18,4
Totalt 67,9 60,6

Redovisningsprincip

Kostnad för sålda varor inkluderar kostnader för färdiga produkter, d.v.s. tillverkningskostnad och kostnad för inköpta färdiga produkter, produktgarantier, kostnader för lager och transport samt valutakursdifferenser på kundfordringar och leverantörsskulder samt effekter av eventuella valutasäkringar. Försäljningskostnader inkluderar kostnader för reklam samt kostnader för personal inom marknadsföring och försäljning. Försäljningskostnader inkluderar även kostnader för nedskrivning av osäkra kundfordringar. Administrationskostnader inkluderar kostnader för företagets ledning, ekonomi, personalfunktion, allmän administration samt IT-kostnader relaterade till nämnda funktioner.

Till toppen