Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 12 Finansiella intäkter och kostnader


Ladda ned Excel

Koncernen 2021 2020
Ränteintäkter på banktillgodohavanden 0,9 0,8
Valutakursförändringar, netto 4,8
Finansiella intäkter 0,9 5,6
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde −52,6 −13,1
Räntekostnader på finansiella skulder värderade till verkligt värde
Räntekostnader på pensionsskuld −0,8 −1,2
Räntekostnader på leasingskuld −3,5 −2,7
Valutakursförändringar, netto −10,2
Andra finansiella kostnader −2,9 −2,0
Finansiella kostnader −70,0 −19,0
Finansnetto −69,1 −13,4
     
Moderbolaget 2021 2020
Erhållen utdelning
Resultat från koncernföretag
     
Ränteintäkter m.m.    
Ränteintäkter från koncernföretag 42,3 14,3
Valutakursförändringar, netto 3,3
Övriga ränteintäkter och värdeförändringar derivat
Ränteintäkter och liknande resultatposter 42,3 17,6
Räntekostnader m.m.    
Räntekostnader från koncernföretag −0,2 −0,2
Valutakursförändringar, netto −7,2
Övriga räntekostnader och värdeförändringar derivat −35,5 −8,6
Räntekostnader och liknande resultatposter −42,9 −8,8

Redovisningsprincip

Ränteintäkter på fordringar och räntekostnader på skulder beräknas med tillämpning av effektivräntemetoden. Effektivräntan är den ränta som gör att nuvärdet av alla framtida in- och utbetalningar under räntebindningstiden blir lika med det redovisade värdet av fordran eller skulden. Räntekostnader och - intäkter inkluderar periodiserade belopp av eventuella transaktionskostnader, rabatter, premier och andra skillnader mellan det ursprungliga värdet av posten och det belopp som betalas/erhålls vid förfall.

Till toppen