Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 13 Bokslutsdispositioner moderbolaget


Ladda ned Excel

  2021 2020
Avsättning till periodiseringsfond −24,0 −40,0
Lämnade koncernbidrag −135,6 −5,3
Erhållna koncernbidrag 258,9 180,7
Totalt 99,3 135,4

Redovisningsprincip

Koncernbidrag redovisas i moderbolaget enligt alternativregeln. Lämnat och erhållet koncernbidrag redovisas som bokslutsdisposition. Skattelagstiftningen i Sverige ger företag möjligheten att skjuta upp skattebetalning genom avsättning till obeskattade reserver i balansräkningen via resultaträkningsposten bokslutsdispositioner. I koncernens balansräkning behandlas dessa som temporära skillnader, det vill säga uppdelning mellan uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Förändring av obeskattade reserver redovisas i koncernens rapport över totalresultat fördelat på uppskjuten skatt och årets resultat.  

Till toppen