Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 14 Skatter


Ladda ned Excel

Koncernen         2021 2020
Periodens aktuella skatt −254,8 −158,4
Justering från tidigare år 7,9 7,0
Total aktuell skattekostnad −246,9 −151,4
Uppskjuten skatt 40,3 12,1
Total redovisad skattekostnad −206,6 −139,3
             
Koncernen     2021 % 2020 %
Resultat före skatt 927,2   659,0  
Vägd genomsnittlig skatt baserad på nationella skattesatser −193,7 20,9 −140,0 21,2
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ ej skattepliktiga intäkter −20,4 2,2 −5,7 0,9
Ändrad skattesats −0,7 0,1 −1,5 0,2
Justeringar från tidigare år 7,9 −0,9 7,0 −1,1
Övrigt 0,3 −0,0 0,9 −0,1
Redovisad skattekostnad −206,6 22,3 −139,3 21,1
             
Uppskjuten skatt            
Uppskjuten skatt, netto 2021-12-31 2020-12-31
Koncernen Fordringar Skulder Netto Fordringar Skulder Netto
Anläggningstillgångar 10,4 −513,5 −503,1 9,6 −193,0 −183,4
Pensionsavsättningar 8,0 0,0 8,0 8,3 0,0 8,3
Underskottsavdrag 28,8 −1,3 27,5 34,2 −1,5 32,7
Övrigt 18,2 −28,8 −10,6 9,0 −23,0 −14,0
Nettoredovisat −54,2 54,2 0,0 −56,1 56,1 0,0
Uppskjuten skatt, netto, vid årets slut 11,2 −489,4 −478,2 5,0 −161,4 −156,4
Uppskjuten skatteskuld kopplad till anläggningstillgångar har ökat med 343 MSEK till följd av förvärv under året.
             
Uppskjuten skatteintäkt/kostnad            
Koncernen         2021 2020
Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader 47,1 23,3
Uppskjuten skatt hänförlig till ändrade skattesatser 0,8 −0,8
Uppskjuten skatteintäkt avseende aktiverade underskottsavdrag −7,6 −9,1
Uppskjuten skattekostnad avseende nyttjade underskottsavdrag - −1,3
Total uppskjuten skatteintäkt/kostnad 40,3 12,1
             
Ej redovisade uppskjutna skattefordringar
Avdragsgilla temporära skillnader och skattemässiga underskottsavdrag för vilka uppskjutna skattefordringar inte har redovisats i rapporten över balansräkningen:
          2021-12-31 2020-12-31
Skattemässiga underskott         10,7 22,4
Potentiell skatteförmån         2,1 4,4
De skattemässiga underskottsavdragen förfaller:    
0>10 år         10,7 22,4
Uppskjutna skattefordringar har inte redovisats för dessa poster, då det inte är sannolikt att koncernen kommer att utnyttja dem för avräkning mot framtida beskattningsbara vinster.
             
Moderbolaget         2021 2020
Periodens aktuella skatt −15,2 −25,8
Total aktuell skattekostnad −15,2 −25,8
Total redovisad skattekostnad −15,2 −25,8
             
Moderbolaget     2021 % 2020 %
Resultat före skatt 81,3   124,4  
Skatt enligt gällande skattesats för moderbolaget −16,8 20,6 −26,6 21,4
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader/ej skattepliktiga intäkter −0,5 0,6 −0,4 0,3
Övrigt 2,1 −2,6 1,2 −1,0
Redovisad skattekostnad −15,2 18,6 −6,1 14,1

Redovisningsprincip

Inkomstskatter

Redovisning görs i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas i övrigt totalresultat eller direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt beaktas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Aktuell skatt avser skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas efter hur de temporära skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas ej i koncernmässig goodwill och inte heller i skillnader hänförliga till andelar i dotter- och intresseföretag ägda av koncernbolag i utlandet som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig tid. I koncernredovisningen är obeskattade reserver uppdelade på uppskjuten skatteskuld och eget kapital. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skattebetalningar i framtiden.

Till toppen