Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 20 Varulager


Ladda ned Excel

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31
Råvaror och förnödenheter 43,3 33,2
Varor under tillverkning 8,3 17,5
Färdiga varor 1 136,9 589,5
Totalt 1 188,5 640,2

I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med 43,4 MSEK (26,4). Inga väsentliga återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts under 2021 eller under 2020.

Redovisningsprincip

Varulagret, dvs. råmaterial och färdiga handelsvaror, är upptaget till det lägsta av anskaffnings-värdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in, först ut-principen eller enligt vägda genomsnittspriser. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande.

Till toppen