Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 22 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Hyra 9,4 6,8 0,5 0,5
Försäkringspremier 7,9 3,2 1,4 0,9
Pensionskostnader 1,7 1,6
Licenseavgifter 3,8 4,4 0,4 0,3
Förskott till leverantör 0,0 15,0
Övriga förutbetalda kostnader 26,8 9,6 0,1 0,1
Övriga upplupna intäkter 6,8 5,8
Totalt 56,4 46,4 2,4 1,8
Till toppen