Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 25 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser


AddLife finansierar pensionsplaner i de länder där dotterbolagen är verksamma. Pensionsplanerna kan vara avgiftsbestämda eller förmånsbestämda eller en kombination av båda. Förmånsbestämda planer finns främst i Sverige och baseras huvudsakligen på slutlönen. Dotterbolag i andra länder inom koncernen har huvudsakligen avgiftsbaserade planer.

Ladda ned Excel

Förpliktelser avseende ersättningar till anställda, förmånsbestämda planer
Pensionsskuld enligt balansräkningen 2021-12-31 2020-12-31
Pensionsskuld PRI 78,0 79,3
Övriga pensionsåtaganden 3,5 1,2
Totala förmånsbestämda planer 81,5 80,5
     
Förmånsbestämda förpliktelser och värdet på förvaltningstillgångar 2021-12-31 2020-12-31
Fonderade förpliktelser:    
Nuvärdet av fonderade förmånsbestämda förpliktelser
Förvaltningstillgångarnas verkliga värde
Nettoskuld fonderade förpliktelser
Nuvärdet av ofonderade förmånsbestämda förpliktelser 81,5 80,5
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång –) 81,5 80,5
     
Pensionsförpliktelser och förvaltningstillgångar per land:    
Sverige    
Pensionsförpliktelser 78,0 79,5
Nettobelopp i Sverige 78,0 79,5
     
Tyskland    
Pensionsförpliktelser 3,2
Nettobelopp i Tyskland 3,2
     
Österrike    
Pensionsförpliktelser 0,3 1,0
Nettobelopp i Österrike 0,3 1,0
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång –) 81,5 80,5
     
Avstämning av nettobelopp för pensioner i balansräkningen 2021-12-31 2020-12-31
Ingående balans 80,5 80,3
Företagsförvärv 3,2 1,0
Kostnad förmånsbestämda planer −0,1 1,2
Utbetalning av ersättningar −2,1 −2,1
Tillskjutna medel från arbetsgivare
Omräkningseffekt
Omvärderingar 0,0 0,0
Vinster och förluster från regleringar 0,0 0,1
Nettobelopp i balansräkningen (förpliktelse +, tillgång –) 81,5 80,5
     
Förändringar av den i balansräkningen redovisade förpliktelsen för förmånsbestämda planer 2021-12-31 2020-12-31
Ingående balans 80,5 80,3
Företagsförvärv 3,2 1,0
Pensioner intjänade under perioden 0,5 0,6
Ränta på förpliktelser 0,8 1,2
Betalda förmåner −2,1 −2,1
Förmåner intjänade tidigare perioder, oantasbara
Överlåtna förmåner
Omvärderingar:    
Vinst (–)/förlust (+) till följd av demografiska antaganden
Vinst (–)/förlust (+) till följd av finansiella antaganden −2,0 2,6
Erfarenhetsbaserade vinster (–)/förluster (+) 0,6 −0,2
Omräkningseffekt
Vinster och förluster från regleringar −2,9
Pensionsförpliktelsernas nuvärde 81,5 80,5
     
Pensionskostnader 2021 2020
Förmånsbestämda planer    
Kostnad för pensioner intjänade under året 3,6 3,6
Ränta på förpliktelser 1,6 1,7
Total kostnad förmånsbestämda planer 5,2 5,3
Total kostnad avgiftsbestämda planer 75,6 56,0
Sociala kostnader på pensionskostnader 8,3 7,2
Total kostnad för ersättningar efter avslutad anställning 89,1 68,5
     
Fördelning av pensionskostnader i resultaträkningen 2021 2020
Kostnad för såld vara 17,6 14,1
Försäljnings– och administrationskostnader 69,9 52,7
Finansnetto 1,6 1,7
Totala pensionskostnader 89,1 68,5
     
  2021 2020
Aktuariella antaganden Sverige Sverige
Följande väsentliga aktuariella antaganden har tillämpats vid beräkning av förpliktelserna:
Diskonteringsränta 1 januari, % 1,0 1,5
Diskonteringsränta 31 december, % 1,8 1,0
Framtida löneökningar, % 3,2 2,5
Framtida ökningar av pensioner (förändring av inkomstbasbelopp), % 2,7 2,0
Personalomsättning, % 10,0 10,0
Livslängdstabell DUS 14 DUS 14
     
  2021 2020
Aktuariella antaganden Sverige Sverige
Förmånsbestämda pensionsförpliktelser 31 december 2021    
Diskonteringsräntan ökar med 0,5% −6,9 −7,3
Diskonteringsräntan minskar med 0,5% 7,9 8,4
Förväntad livslängd ökar med 1 år 3,9 3,9
     
Totalt antal utfästelser som ingår i pensionsförpliktelsen fördelas enligt följande:
Bestånd 2021-12-31 2020-12-31
Aktiva 12,0 12,0
Sjukpensionärer 0,0 0,0
Fribrevshavare 93,0 97,0
Pensionärer 79,0 77,0
Totalt antal utfästelser som ingår i förpliktelsen 184,0 186,0

Redovisningsprincip

Avgiftsbestämda planer

Planerna omfattar huvudsakligen ålderspension, sjukpension och familjepension. Premierna betalas löpande under året av respektive bolag till separata juridiska enheter, exempelvis försäkringsbolag. Storleken på premien baseras på lönen. Pensionskostnaden för perioden ingår i resultaträkningen. För de avgiftsbestämda planerna har koncernen inga ytterligare åtaganden. 

Åtaganden för ålderspension och familjepension för tjänstemän i Sverige tryggas genom försäkring i Alecta. Enligt ett uttalande från Rådet för finansiell rapportering, UFR 10, är detta en förmånsbestämd plan som omfattar flera arbetsgivare. I det fall Alecta inte kan tillhandahålla tillräcklig information för att fastställa ett enskilt bolags andel av den totala förpliktelsen och dess förvaltningstillgångar redovisas dessa pensionsplaner som avgiftsbestämda. För räkenskapsåret 2021 har bolaget inte haft tillgång till sådan information som gör det möjligt att redovisa denna plan som en förmånsbestämd plan. Pensionsplanen enligt ITP som tryggas genom försäkring i Alecta redovisas därför som en avgiftsbestämd plan. Årets avgifter för pensionsförsäkringar som är tecknade i Alecta uppgår till 12,9 MSEK (11,0). Avgifterna för nästa räkenskapsår bedöms ligga i linje med årets avgifter. Den kollektiva konsolideringsnivån för Alecta uppgick i december 2021 till 172 procent (148). 

Förmånsbestämda planer

Förmånsbestämda pensionsplaner finns främst i Sverige och omfattar ett fåtal anställda. Förmånsbestämda planer innebär att bolaget har en pensionsförpliktelse som grundar sig på en eller flera faktorer där utfallet i nuläget är okänt. I förmånsbestämda pensionsplaner utgår ersättningar till anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringen och antalet tjänsteår. Koncernen bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas. Pensionsplanerna omfattar i huvudsak ålderspension.

I Sverige förekommer fonderade och ofonderade pensionsplaner. De fonderade pensions-förpliktelserna är tryggade av förvaltningstillgångar. Dessa förvaltningstillgångar kan bara användas för att betala ersättningar enligt pensionsavtalen. I balansräkningen redovisas nettot av beräknat nuvärde av förpliktelserna och verkligt värde på förvaltningstillgångarna som antingen en avsättning eller en långfristig finansiell fordran. I de fall då ett överskott i en plan inte helt går att utnyttja redovisas endast den del av överskottet som företaget kan återvinna genom minskade framtida avgifter eller återbetalningar. Kvittningar av ett överskott i en plan mot ett underskott i en annan plan sker endast om företaget har rätt att använda ett överskott i en plan för att reglera ett underskott i en annan plan, eller om förpliktelserna avser att regleras på nettobasis.

Pensionskostnaden och pensionsförpliktelsen för förmånsbestämda pensionsplaner beräknas enligt den s.k. Projected Unit Credit Method. Metoden fördelar kostnaden för pensioner i takt med att de anställda utför tjänster för företaget som ökar deras rätt till framtida ersättning. Syftet är att de förväntade framtida pensionsutbetalningarna ska kostnadsföras på ett sätt som ger en jämn kostnad över den anställdes anställningstid. Förväntade framtida löneökningar och förväntad inflation beaktas i  beräkningen. Företagets åtagande beräknas årligen av oberoende aktuarier. Diskonteringsräntan som används motsvarar räntan för förstklassiga företagsobligationer alternativt bostadsobligationer med en löptid som motsvarar den genomsnittliga löptiden för förpliktelserna och valuta. För svenska pensionsskulder har räntan för svenska bostadsobligationer använts som grund.

Vid fastställande av förpliktelsens nuvärde och verkligt värde på förvaltningstillgångarna kan omvärderingar uppstå. Dessa uppkommer antingen genom att det verkliga utfallet avviker från tidigare gjorda antaganden (s.k. erfarenhetsbaserade justeringar) eller att antaganden ändras. Dessa omvärderingar redovisas i balansräkningen samt i resultaträkningen under övrigt totalresultat. Nuvärdet av den förmånsbestämda förpliktelsen fastställs genom diskontering av uppskattade framtida kassaflöden. 

Den särskilda löneskatten utgör en del av de aktuariella antagandena och redovisas därför som en del av nettoförpliktelsen/- tillgången. Den del av särskild löneskatt som är beräknad utifrån tryggandelagen i juridisk person redovisas av förenklingsskäl som upplupen kostnad istället för som del av nettoförpliktelsen/-tillgången. 

Avkastningsskatt redovisas löpande i resultatet för den period skatten avser och ingår därmed inte i skuldberäkningen. Vid fonderade planer belastar skatten avkastningen på förvaltningstillgångar och redovisas i övrigt totalresultat. Vid ofonderade eller delvis ofonderade planer, belastar skatten årets resultat. När det finns en skillnad mellan hur pensionskostnaden fastställs i juridisk person och koncern redovisas en avsättning eller fordran avseende skatter som utgår på pensionskostnader, t.ex. särskild löneskatt för svenska bolag baserat på denna skillnad. Avsättningen eller fordran nuvärdesberäknas ej.

Till toppen