Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 27 Långfristiga räntebärande skulder


Ladda ned Excel

  Koncernen
  2021-12-31 2020-12-31
Skulder till kreditinstitut:    
Förfall inom 2 år 74,3 20,1
Förfall inom 3 år 33,3 3,1
Förfall inom 4 år 33,2 2,5
Förfall inom 5 år och senare 120,4 8,7
Totalt långfristiga skulder till kreditinstitut 261,2 34,4
Övriga räntebärande skulder:    
Förfall inom 2 år 121,6 9,2
Förfall inom 3 år 133,6 11,6
Förfall inom 4 år 47,5
Förfall inom 5 år och senare 44,4
Totalt långfristiga övriga räntebärande skulder 302,7 65,2
Totalt 563,9 99,6
Övriga räntebärande skulder är till övervägande delen villkorade tilläggsköpeskillingar med en beräknad ränta på 3,0 procent. För mer information om koncernens skulder till kreditinstitut, se not 28 Kortfristiga räntebärande skulder.
Till toppen