Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Övriga förutbetalda intäkter 80,3 5,0
Löner och semesterlöner 190,6 144,7 17,6 18,0
Sociala avgifter och pensioner 22,6 19,2 1,8 1,8
Övriga upplupna kostnader¹ 86,8 41,2 2,5 1,6
Totalt 380,3 210,1 21,9 21,4
¹ Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader
Till toppen