Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 31 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Ställda säkerheter 12,1 12,9
Totalt 12,1 12,9
         
Eventualförpliktelser        
Borgensförbindelser 27,8 29,3
Borgensförbindelse för dotterbolag¹ 41,1 41,0
Totalt 27,8 29,3 41,1 41,0
¹ Avser PRI-skulder

Redovisningsprincip

Eventualförpliktelser redovisas då det finns möjliga åtaganden som härrör från inträffade händelser och vars förekomst bekräftas endast av att en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll, inträffar eller uteblir. Som eventualförpliktelser redovisas också åtaganden, som härrör från inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet eller storleken på åtagandet inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.

Till toppen