Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 32 Kassaflödesanalys


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 2021 2020 2021 2020
Avskrivningar 478,4 273,7 0,3 0,2
Resultat vid försäljning av verksamheter och anläggningstillgångar −3,3 −3,7
Förändring av pensionsskuld −1,5 −0,7
Förändring övriga avsättningar och upplupna poster 3,6 22,5
Ej utbetalda koncernbidrag/ utdelning
Övrigt −28,1 −11,4 12,5 −21,3
Totalt 449,1 280,4 12,8 −21,1

För koncernen uppgick under året erhållen ränta till 0,9 MSEK (0,8) och under året utbetald ränta till 52,6 MSEK (13,1).

Följande justeringar har gjorts till följd av värdet av tillgångar och skulder i under året förvärvade företag, jämte justeringar, som exempelvis utbetalda villkorade köpeskillingar avseende förvärv genomförda tidigare år:

Ladda ned Excel

  2021 2020
Anläggningstillgångar 2 185,5 310,3
Varulager 565,6 103,1
Fordringar 389,4 138,6
Likvida medel 139,5 68,1
Totalt 3 280,0 620,1
Räntebärande skulder och avsättningar
Icke räntebärande skulder och avsättningar 1 255,4 226,8
Totalt 1 255,4 226,8
Utbetald köpeskilling −4 917,4 −411,2
Likvida medel i förvärvade företag 139,5 68,1
Påverkan på koncernens likvida medel 4 777,9 343,1

Samtliga årets förvärvade verksamheter intas i koncernredovisningen enligt förvärvsmetoden.
Likvida medel i kassaflödesanalysen består av kassa och bank. Samma definition som använts vid bestämmande av likvida medel i balansräkningen har använts i kassaflödesanalysen.

Ladda ned Excel

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten  
      Icke kassaflödespåverkande förändringar  
Koncernen Ingående balans
2021-01-01
Kassa- flöden Förvärv
av
dotter-
bolag
Valutakurs- förändringar Verkligt värde förändringar Leasing Utgående balans
2021-12-31
Checkräkningskredit 0,0 394,7 59,8 454,5
Skulder till kreditinstitut 486,8 2 226,9 226,8 13,3 2 953,8
Övriga räntebärande skulder 85,8 6,1 245,4 2,9 9,0 349,2
Skuld avseende leasing 233,3 −120,7 152,3 79,7 344,6
Totalt 771,5 2 507,0 684,3 16,2 9,0 79,7 4 102,1
               
Moderbolaget Ingående
balans
2021-01-01
Kassa- flöden Valutakurs- förändringar Utgående balans
2021-12-31
Checkräkningskredit   0,0 451,7 451,7
Kortfristiga skulder till kreditinstitut   408,8 2 248,9 12,3 2 670,0
Totalt   408,8 2 700,6 12,3 3 121,7

Ladda ned Excel

Avstämning av skulder som härrör från finansieringsverksamheten  
      Icke kassaflödespåverkande förändringar  
Koncernen Ingående balans
2020-01-01
Kassa- flöden Förvärv
av
dotter-
bolag
Valutakurs- förändringar Verkligt värde förändringar Leasing Utgående balans
2020-12-31
Checkräkningskredit 463,2 −463,2 0,0
Skulder till kreditinstitut 199,5 210,5 96,2 −19,4 486,8
Övriga räntebärande skulder 17,9 0,8 71,6 −5,7 1,2 85,8
Skuld avseende leasing 215,7 −99,9 117,5 233,3
Totalt 896,3 −351,8 167,8 −25,1 1,2 117,5 805,9
               
Moderbolaget Ingående
balans
2020-01-01
Kassa- flöden Valutakurs- förändringar Utgående balans
2020-12-31
Checkräkningskredit   463,2 −463,2 0,0
Kortfristiga skulder till kreditinstitut   196,6 233,9 −21,7 408,8
Totalt   659,8 −229,3 −21,7 408,8
Till toppen