Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 33 Förvärv inom affärsområden


Ladda ned Excel

Förvärv Land Förvärvstidpunkt Nettoomsättning, MSEK Antal anställda¹ Affärsområde
EuroClone S.p.A. Italien Januari, 2020 280 58 Labtech
TechniPro PulmoMed Pty Ltd Australien September, 2020 13 5 Medtech
Ropox A/S Danmark Oktober, 2020 95 73 Medtech
Dach Medical Group Holding AG Österrike Oktober, 2020 145 23 Medtech
Zafe Care Systems AB Sverige Oktober, 2020 35 21 Medtech
Biomedica Italia s.r.l (SIAD Healthcare) Italien December, 2020 80 17 Medtech
AddVision (Vision Ophthalmology Group GmbH) Tyskland April, 2021 700 190 Medtech
Healthcare 21 Group Irland April, 2021 1 700 450 Medtech
Bio-Connect Group Nederländerna September, 2021 140 31 Labtech
Fischer Medical ApS Danmark November, 2021 60 12 Medtech
Camanio AB Sverige December, 2021 13 18 Medtech
¹ Avser situationen på helårsbasis vid förvärvstidpunkten.

Ladda ned Excel

Förvärv under räkenskapsåret 2021 uppgår enligt förvärvsanalyserna till följande:  
  Verkligt värde Varav AddVision Varav Healthcare 21 Group
Immateriella anläggningstillgångar 1 966,6 820,6 889,8
Övriga anläggningstillgångar 219,0 53,4 162,8
Varulager 565,6 138,6 405,4
Övriga omsättningstillgångar 528,9 205,1 267,1
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran −366,7 −163,1 −156,8
Övriga skulder −1 255,4 −275,0 −923,5
Förvärvade nettotillgångar 1 658,0 779,6 644,8
Goodwill 3 398,9 1 234,2 2 002,0
Köpeskilling¹ 5 056,9 2 013,8 2 646,8
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter −139,5 −66,7 −47,5
Avgår: köpeskilling erlagd med aktier −1 805,9 −1 004,3 −801,6
Villkorad ännu ej utbetald köpeskilling −271,6 −187,4 −45,6
Påverkan på koncernens likvida medel 2 839,9 755,4 1 752,1
¹ Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.  
       
Förvärv under räkenskapsåret 2020 uppgår enligt förvärvsanalyserna till följande:
      Verkligt värde
Immateriella anläggningstillgångar     250,5
Övriga anläggningstillgångar     59,8
Varulager     103,1
Övriga omsättningstillgångar     206,7
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran     −68,9
Övriga skulder     −226,8
Förvärvade nettotillgångar     324,4
Goodwill     154,9
Köpeskilling¹     479,3
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter     −68,1
Villkorad ännu ej utbetald köpeskilling     −70,3
Påverkan på koncernens likvida medel     340,9
¹ Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.      

Samtliga förvärvsanalyser, utom Camanio som förvärvades i december, har fastställts. De ej fastställda beloppen avser tillgångar och eget kapitalandelar och är inte väsentliga.

Den sammanlagda köpeskillingen för förvärven uppgår till 5 056,9 MSEK (479,3), varav 3 398,9 MSEK (154,9) allokeras till goodwill och 1 966,6 MSEK (250,5) till övriga immateriella tillgångar. Köpeskillingen utgörs av kontant ersättning samt med aktier. Transaktionskostnaderna för förvärven med tillträde under räkenskapsåret 2021 uppgick till 55,5 MSEK (12,0) och redovisas i posten försäljningskostnader.

Utfallet av villkorade tilläggsköpeskillingar är beroende av uppnådda resultat i bolagen och har en fastställd maximinivå. Av ännu ej utbetalda köpeskillingar för förvärv under räkenskapsåret uppgår beräknat verkligt värde på villkorade köpeskillingar till 257,9 MSEK, vilket utgör ca 91 procent av maximalt utfall. 

De värden som allokerats till immateriella anläggningstillgångar, såsom leverantörsrelationer, har värderats till det diskonterade värdet av framtida kassaflöden. Avskrivningstiden styrs av en bedömning av ett årligt bortfall av delar av omsättningen hänförlig till respektive tillgång. 

Leverantörsrelationer skrivs generellt av under en period av 10 år. Den goodwill som uppkommit i samband med förvärven beror på att koncernens position på aktuell marknad för respektive förvärv förväntas stärkas samt på den kunskap som finns upparbetad i de förvärvade bolagen. 

Den goodwill som uppkommit i samband med förvärven beror på att koncernens position på aktuell marknad för respektive förvärv förväntas stärkas samt på den kunskap som finns upparbetad i de förvärvade bolagen.

Förvärven har tillsammans påverkat koncernens nettoomsättning med 1 750 MSEK (508), EBITA med 211 MSEK (64), rörelseresultatet med 73 MSEK (51) och årets resultat efter skatt med 26 MSEK (36). Förvärven, skulle ha påverkat koncernens nettoomsättning med uppskattningsvis 2 530 MSEK (783), EBITA med 309 MSEK (94), rörelseresultatet med ca 112 MSEK (65) samt årets resultat efter skatt med ca 48 MSEK (46) om förvärven hade genomförts 1 januari 2021. 

Till toppen