Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 34 Resultat per aktie


Ladda ned Excel

  2021 2020
Resultat per aktie (SEK) 6,03 4,63
Resultat per aktie efter utspädning (SEK) 6,01 4,61

Beräkningen av de täljare och nämnare som använts i ovanstående beräkningar av resultat per aktie anges nedan.

Resultat per aktie

Resultat per aktie före utspädning är beräknat genom att dividera periodens resultat hänförligt till innehavare av aktier i moderbolaget med genomsnittligt antal aktier. Utspädningen från optionerna baseras på en beräkning av hur många aktier som hypotetiskt hade kunnat köpas in under perioden med lösenkursen. De aktier som inte hade kunnat köpas in leder till utspädning. Utspädningen i koncernen är en konsekvens av dess långsiktiga incitamentsprogram.

De två komponenterna är enligt följande:

Ladda ned Excel

  2021 2020
Årets resultat (MSEK) 720,6 519,7
     
Vägt genomsnittligt antal aktier under året i tusental aktier 2021 2020
Vägt genomsnittligt antal aktier under året före utspädning 119 418 112 127
Vägt genomsnittligt antal aktier under året efter utspädning 119 966 112 652
     
Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslag (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission 2019 samt med hänsyn till den delning av aktien (1:4) som genomfördes i maj 2020 och används i alla nyckeltalsberäkningar för kr/aktie. Omräkningsfaktorn är 4,041.
Till toppen