Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 35 Upplysningar om moderbolaget


AddLife AB, organisationsnummer 556995-8126, är moderbolag i koncernen.
Bolaget har sitt säte i Stockholm, Stockholms län, Sverige, och är aktiebolag enligt svensk lagstiftning.

Adress till huvudkontoret:
AddLife AB (publ)
Box 3145
103 62 Stockholm, Sverige
www.add.life

Till toppen