Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 36 Händelser efter balansdagen


Den 22 december 2021 tecknade AddLife avtal om att förvärva samtliga aktier i det spanska bolaget MBA Incorporado S.L. Avtalet tecknades med majoritetsägaren och den 20 januari 2022 slutfördes förvärvet och samtliga aktier tillträddes. MBA är en ledande oberoende distributör inom ortopedisk kirurgi med verksamhet i Spanien, Italien och Portugal. Bolaget omsätter cirka 67 MEUR och har cirka 285 medarbetare. Köpeskillingen för 100 procent av aktiekapitalet uppgick till 111 MEUR kontant. En preliminär förvärvsanalys har upprättats: 

Ladda ned Excel

Verkligt värde MBA Incorporado S.L
Immateriella anläggningstillgångar 423
Övriga anläggningstillgångar 173
Varulager 270
Övriga omsättningstillgångar 304
Uppskjuten skatteskuld/skattefordran 18
Övriga skulder −326
Förvärvade nettotillgångar 862
Goodwill 286
Köpeskilling¹ 1 148
Avgår: likvida medel i förvärvade verksamheter −115
Påverkan på koncernens likvida medel 1 033
¹ Köpeskilling anges exklusive kostnader vid förvärven.  

I samband med tillträdet har ytterligare krediter om 98,5 MEUR tagits upp med Handelsbanken. Kreditavtalet löper på tolv månader med förlängningsoption på upp till ytterligare 24 månader.

Kristina Willgård har den 3 februari 2022 informerat AddLife AB:s styrelse om att hon planerar att avgå som VD. Övergången kommer att ske när en efterträdare har tillträtt eller senast i slutet av 2022.  

Den 20 december 2021 tecknade AddLife avtal om att förvärva Telia Health Monitoring och den 1 mars 2022 slutfördes förvärvet. Telia Health Monitoring utvecklar och levererar en digital plattformslösning som möjliggör egenmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar. Verksamheten, som omsätter 4 MSEK, och dess åtta anställda kommer att integreras in i Camanio.

Inga övriga för koncernen väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Till toppen