Hållbarhet

Ansvarsfull marknadsaktör

AddLife har satt upp höga krav för hur vi ska agera och verka, med höga affärsetiska normer. Därför lägger vi stor vikt vid att se till att medarbetarna är införstådda med och känner till vår uppförandekod.

Väsentlighetsanalysen 2021 i kombination med intressentdialogerna visar att patienternas välbefinnande, långsiktig tillväxt och hållbar utveckling samt etiska affärsmetoder är prioriterade områden för AddLifes framtida tillväxt. Vi kommer att fortsätta att arbeta med de utvalda områdena under 2022. Vi kommer till exempel att identifiera de mest relevanta fokusområdena, integrera dessa i strategin och utforma konkreta åtgärder och KPI:er.

AddLife arbetar proaktivt med leverantörer och kunder samt interagerar med samhället för att driva hållbarhet ur ett affärsrelevant perspektiv.

Som en seriös aktör på marknaden tar AddLife ansvar för hela åtagandet gentemot kunder och samhälle. Vi skapar en hållbar leveranskedja genom att se till att etiska riktlinjer samt nationella och internationella lagar och förordningar följs. AddLife vill vara en förebild och under covid-19-pandemin har vi agerat strikt etiskt när det gäller fördelning av produkter, men också när det gäller prissättning. Detta trots stora utmaningar i leveranskedjan på marknaden.

AddLife deltar aktivt i olika branschorganisationer för att påverka och säkerställa en hög etisk standard och bästa möjliga resultat för patienterna.

Inom koncernen har 72 procent av våra operativa bolag en ISO-certifiering, oftast inom kvalitet och arbetsmiljö. 26 procent har miljöcertifikatet ISO 14001.

Nolltolerans mot korruption, mutor och orättvisa konkurrensbegränsande åtgärder är en central del av vår företagskultur. Detta är vårt åtagande gentemot samhället och de människor vars liv vi strävar efter att förbättra. Det är också ett åtagande gentemot våra leverantörer, som anförtror oss sitt varumärke, och gentemot våra kunder, som förlitar sig på rättvisa och långsiktiga partnerrelationer.

Vår uppförandekod stöder FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag, som är integrerade i vår verksamhet.

AddLifes mål är att 100 procent av alla medarbetare ska känna till och utbildas i uppförandekoden. 2021 var 86 procent medvetna om uppförandekoden samt att 90 procent hade erhållit utbildning i denna. Omkring 10 procent av de anställda har deltagit i en repetitionskurs, vilket ger utrymme för förbättringar. För att nå dessa mål och öka våra medarbetares kunskaper ytterligare har vi ambitionen att lansera flera initiativ. Vi förbättrar till exempel vår utbildning om uppförandekoden i AddLife Academy, digitaliserar introduktionsutbildningen och inför en ny repetitionsutbildning.

Vi kommer också att förbättra vår befintliga visselblåsarfunktion och göra den mer synlig för anställda och samarbetspartner. Under 2021 mottogs ett klagomål via denna funktion, som dock inte gällde brott mot uppförandekoden.

Under året har AddLife bidragit till att öka medvetenheten om vikten av diagnostisk information och gjort det möjligt för vården att hantera och följa upp pandemin. Fördelarna med olika diagnostiska tester, däribland patientfördelar och kostnadsbesparingar i vården, kommer att spridas ytterligare genom AddLife i samarbete med andra branschorganisationer.

 

GENOMFÖRDA AKTIVITETER UNDER ÅRET
  • Majoriteten av de nya medarbetarna har fått utbildning i uppförandekoden
  • Ökat antal ISO-certifieringar

 

UTBLICK 2022
  • Utveckla utbildningen i uppförandekoden
  • Uppdatera och öka medvetenheten om visselblåsarfunktionen
Senast uppdaterad: 2022-03-29 15:04:27 av jamilah.wass@add.life