Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 5 Nettomsättning per intäktsslag och affärsområden 


Ladda ned Excel

Medtech   2021 2020
Förbrukningsmaterial   3 047,7 1 477,6
Maskiner/instrument   346,1 179,7
Tjänster/service   231,2 2,0
Totalt   3 625,0 1 659,3
       
Labtech   2021 2020
Förbrukningsmaterial   3 518,3 2 661,4
Maskiner/instrument   673,0 756,2
Tjänster/service   181,7 200,9
Totalt   4 373,0 3 618,5

Ladda ned Excel

2021 Labtech Medtech Koncernposter Totalt
Sverige 712,9 427,8 - 1 140,7
Danmark 985,8 172,3 - 1 158,1
Finland 491,3 157,1 - 648,4
Norge 601,4 407,1 - 1 008,5
Storbritannien 25,4 594,3 - 619,7
Irland 0,4 581,5 - 581,9
Italien 450,4 105,0 - 555,4
Tyskland 15,4 464,8 - 480,2
Schweiz 41,8 267,1 - 308,9
Övriga länder 1 048,2 448,0 −5,4 1 490,8
Totalt 4 373,0 3 625,0 −5,4 7 992,6
         
2020 Labtech Medtech Koncernposter Totalt
Sverige 521,4 555,2 - 1 076,6
Danmark 658,7 161,7 - 820,4
Finland 522,5 181,9 - 704,4
Norge 360,9 469,2 - 830,1
Storbritannien 27,1 20,3 - 47,4
Irland - - - -
Italien 411,9 5,2 - 417,1
Tyskland 20,6 31,8 - 52,4
Schweiz 31,6 - - 31,6
Övriga länder 1 063,8 234,0 −4,5 1 293,3
Totalt 3 618,5 1 659,3 −4,5 5 273,3
Beträffande övriga intäktsslag redovisas utdelningar och ränteintäkter bland finansiella poster, se not 10.

Moderbolaget

Av moderbolagets nettoomsättning om 50,5 MSEK (40,7) avser 100 procent (100) koncernintern försäljning. Av  administrationskostnaderna i moderbolaget om 67,9 MSEK (60,6) avser 0 procent (0) inköp från koncernbolag.

Redovisningsprincip 

Som försäljningsintäkter redovisas det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Avdrag görs för mervärdesskatt, returer, varurabatter och prisreduktioner.

Försäljning av varor och instrument

Merparten av AddLifes nettoomsättning utgörs av försäljning av varor och instrument. För dessa sker intäktsredovisningen vid en viss tidpunkt, vilket är när kontrollen över produkterna har överförts till kunden, detta är normalt vid leverans till kunden. Överföring av kontroll och därmed även intäktsredovisningen beror normalt på leveransvillkoren. Det säljande bolaget har då inte heller någon kvarvarande väsentlig kontroll över varan eller engagemang i dess förvaltning.

Rabatter

Det förekommer att produkter säljs med volymrabatter, baserat på total försäljning under viss tidsperiod. Intäkter från sådana avtal beräknas och redovisas baserat på erfarenhet och sannolikhet. 

Försäljning av varor och tjänster kombinerat

AddLife-koncernen har även vissa avtal som omfattar såväl varor som tjänster. Intäkter från dessa redovisas genom att försäljningsvärdet fördelas på de olika prestationsåtagandena. Intäktsredovisning sker när respektive prestationsåtagande är uppfyllt. För koncernen finns det vanligen två prestationsåtaganden i dagsläget; produkter (vilket innefattar hårdvara, installation och utbildning) och licenser. Intäkter från produkter redovisas vid en viss tidpunkt.  Licensen ger licenstagaren rätt att få åtkomst till immateriell egendom under licensperioden och intäkterna redovisas över tid. 

Försäljning av tjänster

Övriga tjänster utgör en begränsad del av AddLifes verksamhet. Tjänster utförs under en begränsad tidsperiod och redovisas i den period då tjänsten har levererats till motpart.

Leasingintäkter

Leasingintäkter redovisas linjärt i resultaträkningen baserat på villkoren i leasingavtalet. Dessa avser främst uthyrda instrument. 

Till toppen