Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 7 Anställda och personalkostnader


Ladda ned Excel

  2021 2020
Medelantal anställda Män Kvinnor Totalt Män Kvinnor Totalt
Sverige            
Moderbolaget 6 7 13 5 6 11
Övriga bolag 135 104 239 130 98 228
Danmark 130 77 207 127 68 195
Finland 56 72 128 59 68 127
Norge 88 51 139 87 51 138
Övriga länder 568 510 1 078 195 243 438
Totalt 983 821 1 804 603 534 1 137
             
  2021 2020
Löner och ersättningar Ledande befattningshavare varav tantiem Övriga anställda Ledande befattningshavare varav tantiem Övriga anställda
Sverige            
Moderbolaget 21,7 8,9 7,0 19,0 5,1 5,7
Övriga bolag 16,1 0,0 139,1 10,7 0,0 136,1
Danmark 12,6 2,0 135,8 9,3 1,8 115,6
Finland 6,3 1,6 73,7 6,3 1,1 78,4
Norge 12,2 1,3 89,7 7,8 0,9 84,5
Övriga länder 43,1 7,2 461,1 22,6 3,2 171,6
Totalt 112,0 21,0 906,4 75,7 12,1 591,9
             
      Koncernen Moderbolaget
Löner, ersättningar och sociala kostnader 2021 2020 2021 2020
Löner och andra ersättningar 1 017,2 653,9 28,7 24,7
Avtalsenliga pensioner till ledande befattningshavare 10,6 6,6 3,9 3,4
Avtalsenliga pensioner till övriga 66,1 51,1 1,3 1,1
Övriga sociala kostnader 165,2 115,8 9,7 8,9
Totalt 1 259,1 827,4 43,6 38,1

Ladda ned Excel

  För koncernens alla företag Moderbolaget
Andel kvinnor 2021-12-31 2020-12-31 2021-12-31 2020-12-31
Styrelse 14 % 13 % 50 % 33 %
Övriga ledande befattningshavare 30 % 30 % 40 % 20 %
Ledande befattningshavare är definierade som koncernledningen, VD och vice VD i koncernens dotterbolag.

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Berednings- och beslutsprocess avseende ersättning till styrelse, verkställande direktör och koncernledning

De riktlinjer som gällt under räkenskapsåret 2021 för ersättning till ledande befattningshavare beslutades av valberedningen. Principen för ersättning till styrelse, verkställande direktör och koncernledning är att den ska vara konkurrenskraftig. Valberedningen lämnar årsstämman förslag till styrelsearvode. Arvode till styrelsen utgår enligt stämmans beslut. För utskottsarbete utgår ersättning till revisionsutskottets ordförande enligt stämmans beslut, till övriga ledamöter utgår ej något arvode för utskottsarbete. Vad avser ersättning till verkställande direktören, koncernledningen och övriga ledande befattningshavare i koncernen, har styrelsen utsett ett ersättningsutskott som består av styrelsens ordförande och en styrelseledamot med verkställande direktören som föredragande. Till verkställande direktören, koncernledningen och övriga ledande befattningshavare utgår fast lön, rörlig ersättning och normalt förekommande anställningsförmåner samt pensionsförmåner. Därtill kommer incitamentsprogram enligt nedanstående beskrivning. Ersättningsutskottet beaktar de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som beslutats av årsstämman i AddLife AB.

Köpoptioner till ledande befattningshavare

Koncernens aktierelaterade incitamentsprogram ökar möjligheten för ledande befattningshavare att förvärva aktier i företaget. Motivet för genomförandet av incitamentsprogrammet är att ledningspersoner inom AddLife-koncernen genom en egen investering ska kunna ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av bolagets aktier och därmed uppnå ökad intressegemenskap mellan dem och bolagets aktieägare. Avsikten med incitamentsprogrammet är även att bidra till att ledningspersoner långsiktigt ökar sitt aktieägande i bolaget. För förvärvade köpoptioner på B-aktier har de anställda erlagt en marknadsmässig premie. Optionspremien i programmet har beräknats av Nordea Bank med tillämpning av vedertagen värderingsmetod, Black & Scholes. Förutsättningar i beräkningarna har varit att lösenkursen satts till 110 procent av det volymvägda medeltalet av betalkursen under mätperioden, volatiliteten har baserats på statistiskt underlag utifrån historisk data, den riskfria räntan har baserats på räntan för statsobligationer, löptiden och lösenperiod enligt villkoren i programmen och utdelning enligt de estimat som finns utifrån koncernens utdelningspolicy.

Programmet innehåller en subvention som innebär att den anställde erhåller motsvarande belopp som inbetald optionspremie i form av kontant ersättning, d.v.s. lön, efter två år under förutsättning att optionsinnehavaren vid denna tidpunkt fortfarande är anställd i koncernen och äger köpoptioner. Denna subvention med tillhörande sociala avgifter periodiseras som personalkostnad över intjänandeperioden. AddLife har rättighet men ingen skyldighet att köpa tillbaka optionerna då en anställd avslutar sin anställning. Innehavaren kan lösa optionerna oavsett fortsatt anställning i koncernen.

AddLife har sammantaget tre utestående program motsvarande totalt 2 110 000 B-aktier. Utfärdade köpoptioner på återköpta aktier har under räkenskapsåret medfört en beräknad utspädningseffekt baserat på årets genomsnittliga aktiekurs om ca 0,5 procent (0,5). Under räkenskapsåret har 880 optioner i programmet 2017/2021 lösts in motsvarande 3 696 B-aktier, resterande 55 323 optioner som var utestående vid räkenskapsårets början har återköpts till ett pris motsvarande marknadsvärde. 2 300 optioner i programmet 2018/2022 har under räkenskapsåret lösts in motsvarande 9 660 B-aktier och 167 700 optioner har återköpts till ett pris motsvarande marknadsvärde. 

Ladda ned Excel

Utestående program Antal optioner Motsvarande antal B-aktier Andel av
totalt antal aktier
Lösenkurs Lösenperiod
2021/2025 250 000 250 000 0,2 % 259,00 10 jun 2024 - 28 feb 2025
2020/2024 250 000 1 000 000 0,9 % 98,40 19 jun 2023 - 28 feb 2024
2019/2023 215 000 860 000 0,8 % 76,60 20 jun 2022 – 28 feb 2023
Totalt 715 000 2 110 000        

Ladda ned Excel

Ersättningar och övriga förmåner under 2021 Grundlön/ styrelsearvode Rörlig ersättning¹ Övriga förmåner Pensions-
kostnader
Totalt
Styrelsens ordförande 0,7 0,7
Övriga styrelseledamöter 1,5 1,5
Verkställande direktören 5,2 3,3 0,2 1,4 10,1
Andra ledande befattningshavare² 7,6 5,6 0,4 2,4 16,0
Totalt 15,0 8,9 0,6 3,8 28,3
¹ Inklusive ersättning för de ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogram
² Under året bestod andra ledande befattningshavare av 4 personer
             
Ersättningar och övriga förmåner under 2020 Grundlön/ styrelsearvode Rörlig ersättning¹ Övriga förmåner Pensions-
kostnader
Totalt
Styrelsens ordförande 0,5 0,5
Övriga styrelseledamöter 1,5 1,5
Verkställande direktören 4,5 2,8 0,2 1,4 8,9
Andra ledande befattningshavare² 10,9 3,7 0,5 2,7 17,8
Totalt 17,4 6,5 0,7 4,1 28,7
¹ Inklusive ersättning för de ledande befattningshavare som deltar i incitamentsprogram
² Under året bestod andra ledande befattningshavare av 4 personer

Ladda ned Excel

Styrelsearvoden, KSEK   Position   2021 2020
Johan Sjö   Styrelseordförande   0,7 0,5
Håkan Roos   Styrelseledamot   0,3 0,3
Stefan Hedelius   Styrelseledamot   0,3 0,3
Andreas Göthberg   Styrelseledamot   0,3
Eva Elmstedt     Styrelseledamot   0,3
Birgit Stattin Norinder   Styrelseledamot   0,3 0,3
Eva Nilsagård   Styrelseledamot   0,3 0,3
Totalt       2,2 2,0

Styrelsen
Det av valberedningen fastställda arvodet om sammanlagt 2 200 KSEK, fördelas i enlighet med årsstämmans beslut mellan de styrelseledamöter som ej är anställda i moderbolaget. 

Moderbolagets VD
Moderbolagets VD, Kristina Willgård, uppbar i fast lön 5 173 KSEK (4 525) och i rörlig lön 3 310 KSEK (2 808). Rörlig ersättning inkluderar 910 KSEK avseende årets kostnad för subvention för deltagande i koncernens incitamentsprogram. Därtill kommer beskattningsbara förmåner för VD med 205 KSEK (208). Verkställande direktören omfattas från 65 års ålder av premiebestämd pension, varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar. Under 2021 har pensionspremier, vars storlek fastställs årligen av ersättningsutskottet, erlagts med 1 467 KSEK (1 439) för VD. Rörlig lön är inte pensionsgrundande. Rörlig lön baserad på koncernens resultat kan utgå med maximalt 40 procent av fast lön. Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet. Under 2021 har styrelsen beslutat om ytterligare rörlig kontant ersättning till VD, vilken är inkluderad i tabell ovan. Uppsägningstiden är 12 månader från bolagets sida och sex månader från verkställande direktörens sida. Vid uppsägning från bolagets sida är verkställande direktören utöver lön under uppsägningstiden berättigad till ett avgångsvederlag motsvarande en årslön. Avgångsvederlag utbetalas inte vid avgång på egen begäran.

Övriga personer i koncernledningen
För övriga personer i koncernledningen har fast lön utgått med 7 622 KSEK (9 705) och rörlig lön med 5 632 KSEK (3 727). Rörlig ersättning inkluderar 2 001 KSEK avseende årets kostnad för subvention för deltagande i koncernens incitamentsprogram. Den rörliga ersättningen har kostnadsförts under verksamhetsåret 2021 och kommer att utbetalas under kommande åren. Därtill kommer beskattningsbara förmåner med 350 KSEK (469). Personer i koncernledningen omfattas från 65 års ålder av pensionsrätt enligt individuella överenskommelser. Förekommande pensionslösningar är premiebestämda varvid pensionens storlek beror på utfallet av tecknade pensionsförsäkringar. Under 2021 har pensionspremier för gruppen övrig koncernledning erlagts med 2 442 KSEK (2 681). Rörlig lön baserad på koncernens resultat kan utgå med maximalt 40 procent av fast lön. Ytterligare rörlig kontantersättning kan utgå vid extraordinära omständigheter, förutsatt att sådana extraordinära arrangemang är tidsbegränsade och endast görs på individnivå antingen i syfte att rekrytera eller behålla befattningshavare, eller som ersättning för extraordinära arbetsinsatser utöver personens ordinarie arbetsuppgifter. Sådan ersättning får inte överstiga ett belopp motsvarande 50 procent av den fasta årliga lönen samt ej utges mer än en gång per år och per individ. Under 2021 har styrelsen beslutat om ytterligare rörlig kontant ersättning till övriga personer i koncernledningen, vilken är inkluderad i tabell ovan. Uppsägningstiden är 12 månader från bolagets sida och sex månader från den anställdes sida. Avgångsvederlag utgår motsvarande högst ett års lön. Avgångsvederlag utbetalas inte vid avgång på egen begäran.

Personalinformation
I årsredovisningslagen ställs krav på ytterligare information jämfört med IFRS, bland annat uppgift om könsfördelning inom styrelse och ledning. Uppgift om könsfördelning avser situationen på balansdagen. Med styrelsemedlemmar avses stämmovalda ledamöter i moderbolaget samt i koncernen ingående bolag. Med ledande befattningshavare avses om ej annat anges koncernledningen och VD inom koncernens bolag.

Till toppen