Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 17 Leasing


Ladda ned Excel

  Koncernen
Förfallostruktur leasingskulder 2021 2020
Inom ett år 122,1 92,5
Senare än ett år men inom två år 52,1 61,7
Senare än två år men inom tre år 80,3 39,4
Senare än tre år men inom fyra år 34,6 24,2
Senare än fyra år men inom fem år 14,7 15,2
Senare än fem år 37,8 3,9
Förväntade framtida betalningar 341,6 236,9
Redovisat belopp 339,3 233,0
     
  Koncernen
Intäkter och kostnader från leasingavtal 2021 2020
Intäkter från vidareuthyrning 2,6 1,9
     
Leasingkostnader:    
Avskrivningar på nyttjanderättstillgångar −121,5 −95,0
Ränta på leasingsskulder −3,4 −2,7
Kostnader för korttidsleasing −0,8 −0,6
Kostnader för leasade tillgångar av lågt värde −1,2 −0,9
Totalt −126,9 −99,2

Redovisningsprincip

Leasingskulderna inkluderar nuvärdet av följande leasingbetalningar:

  • Fasta leasingavgifter (inklusive avgifter som till sin substans är fasta)
  • Variabla leasingavgifter som beror på ett index eller ett pris
  • Garanterat restvärde som leasingtagaren förväntar sig behöva betala till leasegivaren
  • Lösenpriset för en köpoption, om det är rimligt säkert att leasetagaren kommer att nyttja optionen, och
  • Viten för att avsluta leasingavtalet, om leasingavtalets längd speglar antagandet att leasetagaren kommer att utnyttja denna möjlighet

Leasingbetalningarna diskonteras med en diskonteringsränta baserad på landets underliggande valuta, valutakurs, kontraktets längd samt underliggande ränta med tillägg för bolagsspecifik riskpremie. Diskonteringsräntan är den samma för samtliga tillgångsslag om inte särskild ränta finns specificerad i avtal. 

Leasingavgifter avseende korttidsleasingavtal och leasing av tillgång av lågt värde redovisas som rörelsekostnader linjärt över leasingperioden. Tillgångar till lågt värde avser bland annat skrivare och kopieringsmaskiner. För övriga redovisningsprinciper kopplade till leasing hänvisas till not 16

Till toppen