Bolagsstyrning

Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutande organet där aktieägarna utövar sin rösträtt. På årsstämman fattas beslut avseende årsredovisningen, utdelning, val av styrelse och i förekommande fall val av revisor, ersättning till styrelseledamöter och revisor samt andra frågor i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Ytterligare information om årsstämman samt protokoll finns att tillgå på bolagets hemsida. Några särskilda arrangemang i fråga om bolagsstämmans funktion, på grund av bestämmelse i bolagsordningen eller såvitt känt är för bolaget på grund av aktieägaravtal, tillämpas inte av bolaget.

Information om årsstämman 2020 finns på bolagets hemsida:

www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/

Rätt att delta vid bolagsstämma och initiativrätt

Aktieägare som fem vardagar före bolagsstämma är registrerade i den av Euroclear förda aktieboken, och som senast det datum som anges i kallelsen till bolagsstämman har meddelat bolaget sin avsikt att närvara, är berättigade att delta på bolagsstämman och att rösta för antalet innehavda aktier. Aktieägare får delta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud, och får medföra högst två biträden. Biträde till aktieägare får följa med till bolagsstämman om aktieägare anmäler detta i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan.

Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade hos en bank eller annan förvaltare måste utöver att informera AddLife begära att deras aktier tillfälligt registreras i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken, för att vara berättigade att delta på bolagsstämman. Aktieägare bör informera sina förvaltare i god tid före avstämningsdagen. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid bolagsstämma ska begära detta skriftligen hos styrelsen. Begäran måste normalt vara styrelsen tillhanda senast en vecka innan kallelse till bolagsstämma tidigast får utfärdas enligt aktiebolagslagen. Varje aktieägare som anmäler ett ärende med tillräcklig framförhållning har rätt att få ärendet behandlat vid bolagsstämman.

 
Årsstämma 2020

AddLifes årsstämma ägde rum torsdagen den 7 maj 2020 i Stockholm. Vid stämman var 59 aktieägare representerade, personligen genom ombud eller genom poströstning. Dessa representerade 62,45 procent av rösterna och 51,47 procent av kapitalet. Till stämmans ordförande valdes styrelseordförande Johan Sjö. Vid stämman närvarade samtliga medlemmar ur styrelsen och koncernledningen.

Auktoriserade revisorn Håkan Olsson Reising, revisor för AddLife, närvarade vid stämman för AddLifes valda revisor KPMG AB.

Årsstämman år 2020 beslöt:
 • Att fastställa räkenskaperna för år 2019
 • Att balansera bolagets vinst i ny räkning
 • Att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret
 • Att till styrelseledamöter omvälja Johan Sjö, Håkan Roos, Birgit Stattin Norinder, Eva Nilsagård, Stefan Hedelius och Andreas Göthberg
 • Att omvälja Johan Sjö till styrelsens ordförande
 • Att till revisor välja revisionsbolaget KPMG AB
 • Att införa ett långsiktigt incitamentsprogram innebärande att deltagarna ges möjlighet att till marknadspris förvärva köpoptioner avseende av AddLife AB återköpta aktier
 • Att styrelsen bemyndigas att före nästa årsstämma förvärva högst så många aktier av serie B, att bolagets innehav av egna aktier vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i
 • Att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission upp till 10 procent av antalet B-aktier som betalningsmedel vid förvärv.
 • Att genomföra en aktiedelning (”split”) av aktien varigenom varje befintlig aktie delas upp i fyra nya aktier.

Årsstämmans övriga beslut framår av det fullständiga protokollet från årsstämman, vilket tillsammans med övrig information om årsstämman 2020 finns tillgängligt på www.add.life/investerare/bolagsstyrning/bolagsstämma.

Extra bolagsstämma 2020

Torsdagen den 19 november 2020 hölls en extra bolagsstämma i Stockholm. Vid stämman var 76 aktieägare representerade, personligen genom ombud eller genom poströstning. Dessa representerade 60,81 procent av rösterna och 49,57 procent av kapitalet. Till stämmans ordförande valdes styrelseordförande Johan Sjö.

Extra bolagsstämma 2020 beslöt:

 • Att till aktieägarna dela ut 0,50 kronor per aktie, oavsett aktieslag.
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:13:28 av Vladimir Mironov (Awave)