Förvaltningsberättelse

Finansiell utveckling under året

Nettoomsättning och resultat

AddLife-koncernens nettoomsättning ökade med 52 procent (40) och uppgick till 5 273 MSEK (3 479). Den organiska tillväxten var 38 procent (5), den förvärvade tillväxten var 17 procent (34) och valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 3 procent (1), motsvarande 121 MSEK (36). EBITA ökade med 163 procent (25) och uppgick under räkenskapsåret till 802 MSEK (305) och EBITA-marginalen uppgick till 15,2 procent (8,8). EBITA-marginalen är generellt lägre på marknaderna i Central-och Östeuropa. EBITA inkluderar förvärvskostnader om totalt 12 MSEK (4) och valutakursförändringar påverkade EBITA negativt med 6 procent (1), motsvarande 17 MSEK (3).

Finansnettot var -13 MSEK (-14) och resultatet efter finansiella poster ökade med 261 procent och uppgick till 659 MSEK (182). Resultatet efter skatt ökade med 265 procent (10) för räkenskapsåret och uppgick till 520 MSEK (142) och effektiv skattesats uppgick till 21 procent (22). Resultat per aktie före utspädning för räkenskapsåret uppgick till 4,63 SEK (1,28).

Dynamisk graf: Nettoomsättning och EBITA

Lönsamhet, finansiell ställning och kassaflöde

Avkastningen på eget kapital uppgick vid räkenskapsårets utgång till 31 procent (10). Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 25 procent (8). Soliditeten uppgick vid räkenskapsårets utgång till 46 procent (45). Eget kapital per aktie, exklusive innehav utan bestämmande inflytande, uppgick till 16,73 SEK (13,07).

Avkastningen på rörelsekapitalet, R/RK, uppgick till 103 procent (51). Koncernens och samtliga enheters långsiktiga mål för R/RK ligger på 45 procent. Lönsamhetsmåttet R/RK premierar högt rörelseresultat och låg kapitalbindning, vilket i kombination med tillväxtmålet på 15 procent ger förutsättningar för lönsam tillväxt av bolagen och koncernen. Det genomsnittliga rörelsekapitalet, vilket vid beräkningen av R/RK omfattar varulager med tillägg av nettot av kundfordringar och leverantörsskulder, uppgick vid räkenskapsårets slut till 781 MSEK (598).

Dynamisk graf: Avkastning på rörelsekapital
Dynamisk graf: Lönsamhetstillväxt

Koncernens räntebärande nettoskuld uppgick vid räkenskapsårets utgång till 700 MSEK (902), inklusive pensionsskuld om 81 MSEK (80) samt leasingskulder om 233 MSEK (216). Nettoskuldsättningsgraden, beräknad utifrån räntebärande nettoskuld inklusive pensionsskuld och leasingskulder, uppgick till 0,4 (0,6).

Likvida medel, bestående av kassa och bankmedel, tillsammans med beviljad men ej utnyttjade krediter uppgick per den 31 december 2020 sammantaget till 1 006 MSEK (439). Koncernens tillgängliga kreditfaciliteter uppgick per den 31 december 2020 till 1 492 MSEK (1 102).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret till 950 MSEK (400). Det förbättrade kassaflödet är hänförligt till årets resultatförbättring samt effektivare rörelsekapitalhantering. Företagsförvärv uppgick till 345 MSEK (325). Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under räkenskapsåret till 91 MSEK (85). Avyttringar av anläggningstillgångar uppgick till 7 MSEK (3). Återköp av egna aktier uppgick till 19 MSEK (43). Utfärdade och inlösta köpoptioner uppgick till 58 MSEK (12). Utdelning har betalats med 59 MSEK (64).

 

Affärsområden

AddLifes verksamhet har under räkenskapsåret varit organiserad i två affärsområden; Labtech och Medtech.

Labtech

Nettoomsättningen under räkenskapsåret ökade med 62 procent (37) till 3 212 MSEK (1 981). Den organiska tillväxten var 42 procent (4), den förvärvade tillväxten var 23 procent (33) och valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med ca 3 procent (1). EBITA ökade med 180 procent (22) och uppgick till 565 MSEK (202), motsvarande en EBITA-marginal om 17,6 procent (10,2).

Dynamisk graf: Labtech - Nettoomsättning och EBITA

Affärsområdet Labtech har utvecklats mycket starkt på samtliga geografiska marknader under året. Ökningen för diagnostik-bolagen är relaterad till framförallt försäljning av certifierade tester för covid-19 och andra tester såsom blodgasanalys vilket används på sjukhusens IVA-avdelningar. För andra produkter, som främst används inom icke akut sjukvård, har efterfrågan minskat till följd av att patienter har valt att inte uppsöka sjukvård under pandemin.

Forskningsbolagen har haft stark efterfrågan på covid-19-relaterade produkter men också drabbats av lägre efterfrågan när akademiska institutioner har varit nedstängda.

Medtech

Under räkenskapsåret uppgick nettoomsättningen till 2 061 MSEK (1 498), en ökning med 38 procent (45). Den organiska tillväxten var 31 procent (7), den förvärvade tillväxten var 10 procent (37) och valutakursförändringar påverkade nettoomsättningen negativt med 3 procent (1). EBITA ökade med 119 procent och uppgick till 253 MSEK (116), motsvarande en EBITA-marginal om 12,3 procent (7,7).

Dynamisk graf: Medtech - Nettoomsättning och EBITA

Medtech-verksamheten har haft en väldigt stark utveckling under året med stora leveranser av medicintekniska produkter och skyddsutrustning. Antalet elektiva operationer har genomgående varit på en lägre nivå än normalt vilket har lett till lägre efterfrågan på icke covid-19-relaterade produkter.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:09:13 av Vladimir Mironov (Awave)