Hållbarhet

Intressentdialog

AddLifes viktigaste intressenter är kunder, medarbetare, leverantörer och ägare. Vi för löpande dialog med dessa parter vilket ger oss viktig information som används vid både affärs- och hållbarhetsutveckling.

AddLife strävar efter att ha en långsiktig och transparent dialog med våra viktigaste intressenter. Intressenterna är grupper i vår närhet som direkt eller indirekt påverkar eller påverkas av vår verksamhet. Att föra en kontinuerlig och konstruktiv dialog med dem är därför en viktig del i vårt hållbarhetsarbete. Intressenter har olika förväntningar och krav inom hållbarhetsområdet. Intressentdialogerna ger viktig information när vi fastställer vilka som är AddLifes mest väsentliga hållbarhetsfrågor och hur koncernens arbete ska prioriteras.

Under 2017 genomförde AddLife en intressentdialog med efterföljande väsentlighetsanalys. Syftet med undersökningen var att utveckla bolagets hållbarhetsarbete och skapa en grund för hållbarhetsrapporteringen. Intressenternas förväntningar och krav i kombination med områdenas betydelse för affärsverksamheten, inklusive faktisk möjlighet att påverka, hjälpte oss identifiera åtta väsentliga hållbarhetsaspekter. Baserat på dessa har vi identifierat sex av 17 av FN:s globala mål för en hållbar utveckling som vi jobbar aktivt med; Mål 5 – Jämställdhet, Mål 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, Mål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, Mål 10 – Minskad ojämlikhet, Mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion samt Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. Vi har delat in dessa i tre fokusområden; ansvarsfull arbetsgivare, ansvarsfull distributör och producent samt ansvarsfull marknadsaktör.

Dessa fokusområden utgör basen för vårt hållbarhetsarbete och är gemensamma för koncernen. Utöver dessa kan respektive dotterbolag sätta upp och implementera egna lokala mål.

 

Prioriterade intressenter

Intressentdialogen pågår kontinuerligt och bidrar till hållbarhetsarbetet.

  • Med kunderna sker dialogen löpande bland annat i form av möten, dagliga kontakter, support, utbildning, rådgivning, krav vid upphandlingar, seminarier, mässor och kundenkäter
  • Med leverantörer sker dialogen till exempel vid upphandlingar, leverantörsutvärdering och möten
  • Med medarbetarna sker daglig kontakt i samarbeten och projekt, arbetsplatsmöten, chefsmöten och internutbildning, samt mer strukturerat i form av utvecklingssamtal och medarbetarundersökningar
  • Aktieägarna är de som ytterst beslutar om AddLifes styrning, vilket sker på bolagsstämman. Där ges också den enskilda aktieägaren möjlighet att ställa frågor till styrelse och ledning. Aktieägare får även information via hemsida, årsredovisning, kvartalsrapporter, investerarmöten och analytikerträffar

 

UTBLICK 2021

  • Under året kommer en ny intressentdialog att genomföras

 

 

 

Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:04:40 av Vladimir Mironov (Awave)