Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.