Not 20 Varulager


Ladda ned Excel

Koncernen 2020-12-31 2019-12-31
Råvaror och förnödenheter 33,2 50,5
Varor under tillverkning 17,5 11,7
Färdiga varor 589,5 389,3
Totalt 640,2 451,5

I kostnad för sålda varor för koncernen ingår nedskrivning av varulager med 26,4 MSEK (5,1). Inga väsentliga återföringar av tidigare gjorda nedskrivningar har gjorts under 2020 eller under 2019.

Redovisningsprincip

Varulagret, dvs. råmaterial och färdiga handelsvaror, är upptaget till det lägsta av anskaffnings-värdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in, först ut-principen eller enligt vägda genomsnittspriser. I egentillverkade halv- och helfabrikat består anskaffningsvärdet av direkta tillverkningskostnader och skälig andel av indirekta tillverkningskostnader. Vid värdering har hänsyn tagits till normalt kapacitetsutnyttjande.