Bolagsstyrning

Revision

Enligt bolagsordningen ska ett registrerat revisionsbolag väljas som revisor. KPMG omvaldes till Bolagets revisor vid årsstämman den 7 maj 2020 för tiden intill utgången av årsstämman 2021. Huvudansvarig revisor är Håkan Olsson Reising och medansvarig revisor är Jonas Eriksson. KPMG genomför revisionen i AddLife AB samt i merparten av dotterbolagen.

Bolagets revisorer arbetar efter en revisionsplan, i vilken synpunkter inarbetats från styrelsen, och rapporterar sina iakttagelser till bolagsledningar, koncernledningen och till AddLifes styrelse, dels under revisionens gång och dels i samband med att årsbokslutet fastställs. Bolagets revisorer deltar också vid årsstämman och beskriver och uttalar sig där om revisionsarbetet.

De externa revisorernas oberoende regleras genom en särskild instruktion beslutad av styrelsen där det framgår inom vilka områden de externa revisorerna får anlitas i frågor vid sidan av det ordinarie revisionsarbetet. KPMG prövar kontinuerligt sitt oberoende i förhållande till Bolaget och avger varje år en skriftlig försäkran till styrelsen att revisionsbolaget är oberoende i förhållande till AddLife. KPMG har under nuvarande räkenskapsår haft rådgivningsuppdrag avseende rådgivning i samband med företagsförvärv. Det sammanlagda arvodet för KPMG:s tjänster utöver revision uppgick under räkenskapsåret 2020 till 1,0 MSEK (0,1).

Kvartalsvis revisorsgranskning

AddLifes niomånadersrapport har under räkenskapsåret 2020 granskats av bolagets revisorer.

Håkan Olsson Reising

Huvudansvarig revisor, auktoriserad revisor, Stockholm

Revisor i bolaget sedan: januari 2017
Född: 1961
Övriga uppdrag: EQT, Bergman & Beving AB, Lagercrantz Group AB samt ABB AB 

Jonas Eriksson

Medansvarig revisor, auktoriserad revisor, Stockholm

Revisor i bolaget sedan: mars 2015 
Född: 1974
Övriga uppdrag: Arbetar med revisionen av Beijer Alma AB, Hufvudstaden AB, Synsam AB, SinterCast AB, Knowit AB samt Swedol AB

Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:16:51 av Vladimir Mironov (Awave)