MARKNAD

Life Science-marknaden

Efterfrågan på Life Science-marknaden fortsätter att utvecklas positivt och bedöms att vara fortsatt hög. Tillväxten beror på den demografiska utvecklingen med en ökande och åldrande befolkning samt teknisk utveckling som möjliggör nya behandlingsmetoder, skräddarsydd medicinering och diagnostik samt nya digitala lösningar.

Covid-19-pandemin har påverkat hela marknaden under 2020. Efterfrågan från framförallt sjukvården och diagnostiklaboratorierna har varit genomgående mycket hög under året. Fokus har varit att vårda patienter för covid-19 så sjukhusen har omprioriterat sin verksamhet och betydligt färre operationer har genomförts. Detta medför omfattande vårdköer på våra marknader. Efterhand som befolkningen blir vaccinerade så kommer sjukvården återigen omfördela resurser, för att successivt minska vårdköerna .

AddLife har under de senaste åren utvecklats från en nordisk till en europeisk aktör. Av AddLifes omsättning 2020 stod Norden för 65 procent, och resten av världen för 35 procent, jämfört med 2018 då motsvarande var 91 procent respektive 9 procent.

Dynamisk graf: NETTOOMSÄTTNING PER MARKNAD 2018-2020

Marknadsstruktur

Enligt Medtech Europé, The European Medical Technology Industry in figures 2020, uppgår den europeiska medtech-marknaden till ca 120 miljarder euro och har totalt sett växt drygt 4 procent per år de senaste 10 åren. Marknaden är fragmenterad och av Europas ca 32 000 medicinteknikbolag är 95 procent små och medelstora bolag varav majoriteten har färre än 50 anställda. Stora internationella aktörer och mindre nischade bolag säljer oftast produkterna under egna varumärken och kontrollerar hela kedjan från tillverkning till distribution.
På marknaden finns också oberoende distributörer som liksom AddLife erbjuder produkter från både stora internationella bolag och mindre bolag utan egna försäljningskanaler.
I Europa spenderas i genomsnitt ca 10 procent av BNP per land på hälso- och sjukvård, varav ca 7,5 procent avser medicintekniska produkter. Gemensamt för AddLifes marknader är att vård och akademisk forskning till övervägande del finansieras med offentliga medel. Det innebär att en stor del av affärerna görs genom offentliga upphandlingar. På många marknader blir de offentliga upphandlingarna större i omfång, ofta med långa kontraktstider. För mindre aktörer kan detta vara ett hot, men samtidigt skapas nya möjligheter. Idag finns också en trend från prisbaserad utvärdering till modeller där hållbarhet, kvalitet på service och support får ökad betydelse för kunden.

Ökade produkt- och marknadskrav

På marknaden finns ett antal inträdesbarriärer så som höga krav på produktsäkerhet, regelefterlevnad och övervakning. I Europa regleras medicintekniska produkter av EU-direktiv och förordningar. Innan produkterna får marknadsföras i Europa måste de CE-certifieras.

Nya EU-förordningar införs 2021 för medicintekniska produkter, MDR och 2022 för in vitro diagnostik-produkter, IVDR. För vissa produkter kan detta kräva förnyad prövning av CE-certifieringen, vilket kan vara både dyrt och betungande för små aktörer med begränsade resurser och få större globala aktörer att välja bort mindre och lokala marknader.

Ökande, åldrande befolkning

Trots att befolkningstillväxten i Europa förväntats avta de närmsta tio åren, och fram till 2050 minska med knappt 1%, kommer antalet äldre, över 65 år, att fortsätta öka. Andelen personer över 65 år i Europa förväntas år 2050 uppgå till ca 29 procent, mot dagens ca 20 procent av befolkningen. I Norden förväntas befolkningsökningen uppgå till 9 procent fram till år 2050 och andel över 65 uppgår då till 25%. En av anledningarna till ökad livslängd är att många håller sig friska i hög ålder. Samtidigt ökar dock andelen multi- och kroniskt sjuka. Sammantaget förväntas en större och äldre befolkning medföra att behovet av vård och omsorg ökar.

Dynamisk graf: BEFOLKNINGSSTRUKTUR I DE EUROPEISKA LÄNDERNA (EU-27)

Källa: Eurostat 2020

En effekt av det ökade behovet av äldrevård är att området hemvård växer när vårdgivare effektiviserar verksamheten. Hemvård kan omfatta till exempel sjukvård, diagnostik och behandling i hemmet samt olika hjälpmedel, bostadsanpassning och övervakning. För patienten ger hemvård möjlighet att bo kvar hemma under längre tid, vilket förväntas ge högre livskvalitet för individen.

Digitalisering möjliggör nya applikations- och affärsmöjligheter

På marknaden finns en tydlig digitaliseringstrend med till exempel uppkopplad patientövervakning, uppkopplade laboratorieinstrument, webbaserade analystjänster och utveckling av nya digitala lösningar. Digitaliseringen möjliggör också nya sätt att samla, dela och analysera data, drivet av utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknik samt tillgängligheten av smarta telefoner, surfplattor och bärbara datorer. Det innebär även att patienter kan ges möjlighet att själva få en roll i behandlingen, och därigenom utveckla en djupare förståelse för sitt tillstånd och aktuella behandlingar. Digitaliseringen påverkar också kundernas sätt att köpa och tillgodogöra sig tjänster. Köprelaterad service och tjänster som utbildning, användarstöd och produktunderhåll ökar därmed i betydelse.

Växande användningsområde för diagnostik

Diagnostikmarknaden växer inom flera områden tack vare teknikutveckling som gjort testmetoderna både billigare och enklare att använda. Under covid-19-pandemin har vi sett ett stort intresse för blodgasanalys och tester för covid-19. Ett annat exempel är de individuella tester som identifierar en viss genetisk markör för att avgöra vilken medicin som blir mest verksam för en cancerpatient. Vi ser även behov av avancerad DNA-analys där utvecklingen går mot rutinmässig användning i stor skala vid bland annat olika typer av cancer. Ytterligare ett exempel är det ökade behovet av snabbtester på grund av en alltmer utbredd antibiotikaresistens. Inom klinisk kemi råder stark prispress på standardiserade tester vid centrallaboratorier. Omvänt sker en decentralisering av mer patientnära analyser, som ofta görs på en sjukhusavdelning eller vårdcentral. Denna decentralisering förväntas fortsätta inom en rad nischer där behovet av snabba testresultat är avgörande för vidare behandling av patienten.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 09:42:31 av Vladimir Mironov (Awave)