Förändringar i moderbolagets eget kapital

Ladda ned Excel

  Bundet eget kapital Fritt eget kapital  
MSEK Aktiekapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt
INGÅENDE EGET KAPITAL 2019-01-01 51,1 651,5 16,2 718,8
Årets resultat 36,3 36,3
Årets totalresultat 36,3 36,3
Företrädesemission 7,2 493,6 500,8
Emissionskostnader -10,8 -10,8
Utdelning -62,1 -62,1
Återköp av egna aktier -43,3 -43,3
Utfärdade köpoptioner 12,4 12,4
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-12-31 58,3 1 134,3 -40,5 1 152,1
         
         
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt
INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01 58,3 1 134,3 -40,5 1 152,1
Årets resultat 98,6 98,6
Årets totalresultat 98,6 98,6
Utdelning -56,2 -56,2
Återköp av egna aktier -31,0 -31,0
Avyttring av egna aktier 11,7 11,7
Utfärdade köpoptioner 58,2 58,2
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-12-31 58,3 1 134,3 40,8 1 233,4
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:24:20 av Administrator