Förändringar i moderbolagets eget kapital

Ladda ned Excel

  Bundet eget kapital Fritt eget kapital  
MSEK Aktiekapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt
INGÅENDE EGET KAPITAL 2019-01-01 51,1 651,5 16,2 718,8
Årets resultat 36,3 36,3
Årets totalresultat 36,3 36,3
Företrädesemission 7,2 493,6 500,8
Emissionskostnader −10,8 −10,8
Utdelning −62,1 −62,1
Återköp av egna aktier −43,3 −43,3
Utfärdade köpoptioner 12,4 12,4
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2019-12-31 58,3 1 134,3 −40,5 1 152,1
         
         
Bundet eget kapital Fritt eget kapital
MSEK Aktiekapital Överkursfond Balanserade vinstmedel inkl. årets resultat Totalt
INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01 58,3 1 134,3 −40,5 1 152,1
Årets resultat 98,6 98,6
Årets totalresultat 98,6 98,6
Utdelning −56,2 −56,2
Återköp av egna aktier −31,0 −31,0
Avyttring av egna aktier 11,7 11,7
Utfärdade köpoptioner 58,2 58,2
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-12-31 58,3 1 134,3 40,8 1 233,4
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:24:20 av Vladimir Mironov (Awave)