Bolagsstyrning

AddLifes styrelse

Från vänster: Ordförande Johan Sjö, Birgit Stattin Norinder, Stefan Hedelius, Eva Nilsagård, Andreas Göthberg, Håkan Roos.

Enligt AddLifes bolagsordning ska styrelsen bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Ledamöterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Någon begränsning för hur länge en ledamot får sitta finns inte.

Styrelsens ansvar och arbete

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen, AddLifes bolagsordning och Koden. Därutöver regleras styrelsens arbete av en av styrelsen fastställd arbetsordning. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive dess utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också utfärdat en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. Vidare har styrelsen antagit ett antal policys för koncernens verksamhet, exempelvis Finanspolicy, Kommunikationspolicy och Uppförandekod. Styrelsen övervakar verkställande direktörens arbete genom löpande uppföljning av verksamheten under året och ansvarar för att organisation samt ledning och riktlinjer för förvaltning av Bolagets angelägenheter är ändamålsenligt utformade och att Bolaget har god intern kontroll och har effektiva system för uppföljning och kontroll av Bolagets verksamhet samt efterlevnad av lagar och regler som gäller för Bolagets verksamhet. Styrelsen ansvarar vidare för fastställande av samt utveckling och uppföljning av Bolagets mål och strategi, beslut om förvärv och avyttringar av verksamheter, större investeringar samt tillsättningar och ersättningar till koncernledningen. Styrelsen och verkställande direktören framlägger årsbokslutet för årsstämman.

Årligen ska under styrelseordförandens ledning en utvärdering av styrelsearbetet ske och valberedningen informeras om resultatet av utvärderingen. Styrelsen ska fortlöpande utvärdera den verkställande direktörens arbete. Denna fråga ska årligen särskilt behandlas, varvid ingen från bolagsledningen ska närvara. Styrelsen ska vidare utvärdera och ta ställning till väsentliga uppdrag som verkställande direktören har utanför Bolaget, i det fall sådana skulle förekomma. I november 2020 genomfördes, under styrelseordförandes ledning, den årliga utvärderingen av styrelsearbetet och valberedningen har informerats om resultatet av utvärderingen.

 
Johan Sjö

Styrelseordförande sedan 2015

Född: 1967
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Addtech AB, ledande befattningar inom Bergman & Beving AB och Alfred Berg ABN AMRO
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Addtech AB, Momentum Group AB, OptiGroup AB och Prosero Security Group. Styrelseledamot i Camfil AB och M2 Asset Management AB.
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav av aktier i AddLife: 14 400 A-aktier och 123 398 B-aktier

Andreas Göthberg

Styrelseledamot sedan 2018

Född: 1967
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i JOHBECO AB, samt tidigare verkställande direktör för Akademikliniken, Memira Holding AB, Menigo Foodservice AB, Onemed Group samt SATS Group
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav av aktier i AddLife:

Stefan Hedelius

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1969
Utbildning: Universitetsstudier i ekonomi, diverse internationella executive education-program
Arbetslivserfarenhet: Verkställande direktör i Human Care HC AB, tidigare verkställande direktör för NOTE AB samt ledande befattningar inom Scandinavian Airlines (SAS) och Ericsson
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Momentum Group AB
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Innehav av aktier i AddLife: 24 964 A-aktier och 4 568 B-aktier

 
Eva Nilsagård

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1964
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Finanschef för Plastal AB och Vitrolife AB. Ledande befattningar inom Volvo koncernen, AstraZeneca koncernen och SKF
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Spermosens AB. Styrelseledamot i Bufab AB, Irras AB, Hansa Biopharma AB, Nimbus Group AB, Xbrane Biopharma AB och Aktiebolaget Svensk Exportkredit
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav av aktier i AddLife: 8 568 B-aktier

Birgit Stattin Norinder

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1948
Utbildning: Farmacie magister
Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Prolifix Ltd, Senior Vice President Worldwide Product Development i Pharmacia & Upjohn, Ltd. Ledande befattningar inom bl. a. Glaxo och Astra koncernen samt ordförande och styrelseledamot i flera internationella Biotech bolag
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Hansa Biopharma AB, Oasmia Pharmaceutical AB och Jettesta AB
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja
Innehav av aktier i AddLife: 9 136 B-aktier (inklusive närståendes innehav)

Håkan Roos

Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1955
Utbildning: Civilekonom
Arbetslivserfarenhet: Tidigare verkställande direktör i Hallbergs Guld AB samt i Procurator AB
Väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i RoosGruppen AB och Gadelius Japan. Styrelseledamot i OptiGroup AB och Sandå Sverige AB.
Oberoende i förhållande till AddLife och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej
Innehav av aktier i AddLife: 2 156 572 A-aktier och 3 893 759 B-aktier

 

Uppgifter avseende aktieinnehav per 28 februari 2021.

 
Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning ska årligen utvärderas, uppdateras och fastställas. Om styrelsen inom sig inrättar utskott, ska det av styrelsens arbetsordning framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat till utskott, samt hur utskotten ska rapportera till styrelsen.

Styrelsen ska regelbundet hålla sammanträden efter ett i arbetsordningen fastställt program som inkluderar fasta beslutspunkter samt punkter vid behov. Under räkenskapsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden, varav 5 före årsstämman 2020 och 5 efter årsstämman. Styrelseledamöternas närvaro framgår av följande tabell.

Styrelsen har vid de ordinarie sammanträdena behandlat de fasta punkter som föreligger vid respektive styrelsemöte i enlighet med styrelsens arbetsordning (såsom verkställande direktörens rapport om verksamheten, ekonomisk rapportering samt investeringar och projekt).

Ledamot Styrelse-möten Ersättnings-utskott Revisions-utskott Oberoende i förhållande till bolaget Oberoende i förhållande till större aktieägare
Totalt antal möten 10 1 4    
Johan Sjö (styrelseordförande) 10 1 4 Ja Ja
Birgit Stattin Norinder 10   4 Ja Ja
Eva Nilsagård 10   4 Ja Ja
Andreas Göthberg 10   4 Ja Ja
Håkan Roos 10 1 4 Ja Nej
Stefan Hedelius 10   4 Ja Nej

Ersättningsutskott

Bestämmelser om inrättande av ersättningsutskott återfinns i Koden. Bolaget tillämpar Koden och som ett resultat av detta har AddLifes styrelse inrättat ett ersättningsutskott.

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott bestående av Johan Sjö, ordförande, och Håkan Roos. Ersättningsutskottet har utarbetat ett förslag till principer för ersättning till ledande befattningshavare. Förslaget har behandlats av styrelsen och kommer att läggas fram för årsstämmans beslut. Med utgångspunkt i årsstämmans beslut beslutar sedan styrelsen om ersättning till verkställande direktören. Verkställande direktören ska inte föredra sin egen ersättning. På förslag av verkställande direktören ska ersättningsutskottet fatta beslut om ersättning till övriga medlemmar i koncernledningen. Styrelsen ska informeras om ersättningsutskottets beslut. Ersättningsutskottet har därefter till uppgift att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om. Vidare ska utskottet följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen.

Ersättningsutskottet har haft ett sammanträde under räkenskapsåret. Vid dessa möten var samtliga ledamöter i utskottet närvarande.

Revisionsutskott

Bestämmelser om inrättande av revisionsutskott återfinns i aktiebolagslagen och Koden. Bolaget tillämpar Koden och som ett resultat av detta har AddLifes styrelse inrättat ett revisionsutskott som utgörs av samtliga styrelseledamöter. Utskottets arbete ska bedrivas som en integrerad del av styrelsearbetet vid ordinarie styrelsemöten. Eva Nilsagård är utsedd till revisionsutskottets ordförande. Johan Sjö, Birgit Stattin Norinder, Andreas Göthberg och Eva Nilsagård är oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare, och Johan Sjö, Birgit Stattin Norinder och Eva Nilsagård har redovisnings- eller revisionskompetens. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering med avseende på den finansiella rapporteringen, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorernas opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorerna tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster och biträda vid upprättande av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval. Styrelsen ska i anslutning till det styrelsemöte då styrelsen fastställer årsbokslutet ha genomgång med och få rapport från Bolagets externa revisorer. Styrelsen ska vid detta tillfälle även ha genomgång med revisorerna utan närvaro av verkställande direktören eller andra i bolagsledningen.

Revisionsutskottet har haft fyra möten under 2020 i samband med publiceringen av delårsrapporterna. Vidare har AddLifes riskmatris diskuterats och bolagets externa revisorer har avrapporterat från interimsgranskningen.

Styrelsen har i anslutning till att styrelsen fastställde årsbokslutet för 2020 vid styrelsemötet i februari 2021 haft en genomgång med och fått rapport från bolagets externa revisorer.

Ersättning till styrelsen

Ersättning till styrelsen ska fastställas av bolagsstämman. Enligt beslut vid årsstämman den 7 maj 2020 uppgår helårsarvodet till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna till 275 000 SEK och till ordföranden till 575 000 SEK. Till ordförande i revisionsutskottet uppgår helårsarvodet till 50 000 SEK. Det sammanlagda helårsarvodet uppgår enligt beslutet till 2 000 000 SEK.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:15:26 av Vladimir Mironov (Awave)