De nedan presenterade nyckeltalen är centrala för förståelsen och utvärderingen av AddLifes verksamhet och finansiella ställning. Nyckeltalen presenteras i flerårsöversikten och kommenteras i förvaltningsberättelsen. De nyckeltal som utgör de finansiella målen återfinns med kommentarer i avsnittet ”Finansiella mål”.

Ladda ned Excel

Avkastning på eget kapital    
Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på eget kapital mäter ur ett ägarperspektiv den avkastningen som ges på ägarnas investerade kapital.
     
  2020 2019
Årets resultat enligt resultaträkningen 519,7 142,3
Eget kapital årsgenomsnitt 1 683,3 1 361,7
     
Avkastning på eget kapital 1) 519,7/1 683,3=31,5% 142,3/1 361,7 = 10,4%
     
Avkastning på rörelsekapital (R/RK)    
EBITA i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital.
R/RK används för att analysera lönsamhet och som premierar högt EBITA-resultat och lågt rörelsekapitalbehov
     
  2020 2019
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, EBITA, R 802,1 305,2
Rörelsekapital genomsnittligt (RK) 780,9 597,6
R/RK 802,1/780,9=102,7% 305,2/597,6 = 51,1%
     
Avkastning på sysselsatt kapital    
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus valutakursförändringar i procent av genomsnittligt ­sysselsatt ­kapital.
     
  2020 2019
Resultat före skatt enligt resultaträkningen 659,0 182,3
Räntekostnader enligt not 12 (+) 17,0 12,4
Valutakursförändringar netto enligt not 12 −4,8 0,8
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader 671,2 195,5
     
Sysselsatt kapital årsgenomsnitt 2 652,9 2 280,8
     
Avkastning på sysselsatt kapital 671,2/2 652,9=25,3% 195,5/2 280,8 = 8,6%
     
EBITDA    
Rörelseresultat före avskrivningar.    
EBITDA används för att analysera lönsamheten genererad av den operativa verksamheten.
     
  2020 2019
Rörelseresultat enligt resultaträkningen 672,5 196,2
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar enligt not 16 (+) 144,5 124,2
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar enligt not 15 (+) 129,6 108,9
     
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA 946,6 429,3
     
EBITA    
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
EBITA används för att analysera lönsamheten genererad av den operativa verksamheten.
     
  2020 2019
Rörelseresultat enligt resultaträkningen 672,5 196,2
Avskrivningar immateriella anläggningstillgångar enligt not 15 (+) 129,6 109,0
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, EBITA 802,1 305,2
     
EBITA-marginal    
EBITA i procent av nettoomsättningen.    
EBITA-marginal används för att analysera värdeskapande från den operativa verksamheten.
     
  2020 2019
Rörelseresultat före immateriella avskrivningar, EBITA 802,1 305,2
Nettoomsättning enligt resultaträkningen 5 273,3 3 479,4
     
EBITA-marginal 802,1/5273,3=15,2% 305,2/3 479,4 = 8,8%
     
Eget kapital per aktie    
Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
     
  2020 2019
Aktieägarnas andel av eget kapital enligt balansräkningen 1 882,2 1 466,9
Antal utestående aktier på balansdagen, ’000 112 487,0 112 237,0
     
Eget kapital per aktie 1 882,2/112 487= 16,73 1 466,9/112 237 = 13,07
     
Kassaflöde per aktie    
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
     
  2020 2019
Kassaflöde från den löpande verksamheten 950,1 400,4
Genomsnittligt antal aktier 112 127 111 083
     
Kassaflöde per aktie 950,1/112 127=8,47 400,4/111 083 = 3,61
     
Nettoskuldsättningsgrad    
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.
Nettoskuldssättningsgrad används för att analysera finansiell risk.
     
  2020 2019
Räntebärande nettoskuld 699,8 901,5
Eget kapital enligt balansräkningen 1 890,3 1 476,2
     
Nettoskuldsättningsgrad 699,8/1 890,3 = 0,4 901,7/1 476,2 = 0,6
     
Resultat per aktie    
Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.
     
  2020 2019
Aktieägarnas andel av årets resultat enligt resultaträkningen 517,8 140,6
Genomsnittligt antal aktier 112 127 111 083
     
Resultat per aktie 517,8/ 112 127 =4,63 140,6/111 083 = 1,28
     
Resultattillväxt EBITA    
Årets EBITA minskat med föregående års EBITA dividerat med föregående års EBITA.
Resultattillväxt EBITA används för att analysera värdeskapande från den operativa verksamheten.
     
  2020 2019
Årets rörelseresultat före immateriella avskrivningar, EBITA (+) 802,1 305,2
Föregående års rörelseresultat före immateriella avskrivningar, EBITA (–) −305,2 −244,8
Årets resultattillväxt EBITA 496,9 60,4
     
Resultattillväxt EBITA 496,9/305,2 =162,8% 60,4/244,8 = 24,7%
     
     
Räntebärande nettoskuld    
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.
Nettoskulden används för att följa skuldutvecklingen och analysera skuldsättning och eventuell nödvändig återfinansiering.
     
Enligt balansräkningen 2020 2019
Långfristiga räntebärande skulder 241,6 149,4
Avsättningar till pensioner 80,5 80,3
Räntebärande avsättningar 29,5 24,0
Kortfristiga räntebärande skulder 564,2 746,9
Räntebärande skulder och avsättningar 915,8 1 000,6
     
Likvida medel (–) −216,0 −99,1
     
Räntebärande nettoskuld 699,8 901,5
     
Räntebärande nettoskuld/EBITDA    
Räntebärande nettoskuld dividerat med EBITDA.
Räntebärande nettoskuld jämfört med EBITDA ger ett nyckeltal för nettoskulden i relation till kassagenererade resultat i rörelsen, det vill säga ger en indikation på verksamhetens förmåga att betala sina skulder. Detta mått används allmänt av finansiella institutioner för att mäta kreditvärdighet.
     
  2020 2019
Räntebärande nettoskuld 699,8 901,5
Rörelseresultat före avskrivningar, EBITDA 946,6 429,3
     
Räntebärande nettoskuld/EBITDA 699,8/946,6=0,7 901,5/429,4 = 2,1
     
Ränteteckningsgrad    
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus valutakursförändringar i förhållande till räntekostnader.
     
  2020 2019
Resultat före skatt enligt resultaträkningen 659,0 182,3
Räntekostnader enligt not 12 (+) 17,0 12,4
Valutakursförändringar netto enligt not 12 −4,8 0,8
Resultat efter finansnetto exklusive räntekostnader och valutakursförändringar 671,2 195,5
     
Räntetäckningsgrad 671,2/17,0=39,5 195,5/12,4 = 15,8
     
Rörelsekapital    
Summan av varulager och kundfordringar med avdrag för leverantörsskulder. Vid beräkning av R/RK används årets genomsnittliga rörelsekapital.
Rörelsekapital används för att analysera hur mycket rörelsekapital som är bundet i verksamheten.
     
  2020 2019
Varulager årsgenomsnitt (+) 660,3 438,1
Kundfordringar årsgenomsnitt (+) 552,8 484,7
Leverantörsskulder årsgenomsnitt (–) −432,2 −325,1
     
Rörelsekapital genomsnitt (RK) 780,9 597,6
     
Rörelsemarginal    
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen.    
     
  2020 2019
Rörelseresultat enligt resultaträkningen 672,5 196,2
Nettoomsättning enligt resultaträkningen 5 273,3 3 479,4
     
Rörelsemarginal 672,5/5 273,3= 12,8% 196,2/3 479,4=5,6%
     
     
Soliditet    
Eget kapital i procent av summa tillgångar.    
Soliditet används för att analysera finansiell risk och visar hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital.
     
  2020 2019
Eget kapital enligt balansräkningen 1 890,3 1 476,2
Summa tillgångar enligt balansräkningen 4 149,6 3 274,4
     
Soliditet 1 890,3/4 149,6= 45,6% 1 476,2/3 274,4 = 45,1%
     
Skuldsättningsgrad    
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar i förhållande till eget kapital.
     
Enligt balansräkningen 2020 2019
Långfristiga räntebärande skulder 241,6 149,4
Avsättningar till pensioner 80,5 80,3
Räntebärande avsättningar 29,5 24,0
Kortfristiga räntebärande skulder 564,2 746,9
Räntebärande skulder och avsättningar 915,8 1 000,6
     
Eget kapital enligt balansräkningen 1 890,3 1 476,2
     
Skuldsättningsgrad 915,8/1 890,3= 0,5 1 000,6/1 476,2=0,7
     
Sysselsatt kapital    
Summa tillgångar reducerat med icke räntebärande skulder och avsättningar.
     
Enligt balansräkningen 2020 2019
Uppskjutna skatteskulder 161,5 127,3
Leverantörsskulder 648,8 346,5
Skatteskulder 81,1 25,0
Övriga skulder 231,4 134,2
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 210,1 161,2
Avsättningar 9,4 3,4
Icke räntebärande skulder och avsättningar 1 342,3 797,6
     
Summa tillgångar enligt balansräkningen 4 149,6 3 274,4
     
Sysselsatt kapital 4 149,6-1 342,3 = 2 807,3 3 274,4-797,6 =2 476,8
     
Vinstmarginal    
Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen.
     
  2020 2019
Resultat före skatt enligt resultaträkningen 659,0 182,3
Nettoomsättning enligt resultaträkningen 5 273,3 3 479,4
     
Vinstmarginal 659,0/5 273,3=12,5% 182,3/3 479,4=5,2%
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:47:59 av Vladimir Mironov (Awave)