Avkastning på eget kapital
Resultat efter skatt hänförligt till aktieägarna i procent av aktieägarnas andel av genomsnittligt eget kapital.
Avkastning på sysselsatt kapital
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus kursdifferenser i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital.
Blodgasanalys
Blodgasanalys ger viktig information om bl.a. patientens lungfunktion och används t.ex. för patienter på sjukhusens IVA-avdelningar.
Börsvärde
Det totala värdet på alla utestående aktier som finns på marknaden.
Cellbiologi
Cellbiologi är läran om cellens struktur och funktion.
CE-märkning
Förkortning för Conformité Européenne vilket betyder i överensstämmelse med EU-direktiven.
Diagnostik
In vitro diagnostik, IVD, är en bedömning av en patients hälsotillstånd med hjälp av olika diagnostiska tester.
EBITA
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar.
EBITA-marginal
EBITA i procent av nettoomsättning.
EBITA-marginalen
EBITA i procent av nettoomsättningen.
EBITDA
Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella och materiella anläggningstillgångar
Eget kapital per aktie
Aktieägarnas andel av eget kapital dividerat med antal utestående aktier på balansdagen.
Elektiv kirurgi
Kirurgiska ingrepp som kan senareläggas eller inte genomföras alls utan fara för patienten. Hit hör ingrepp för att avhjälpa icke livshotande medicinska problem eller tillstånd som ger psykisk stress eller leder till ev. annan risk för patienten, som t ex kosmetisk kirurgi eller sterilisering.
Endoskopi
Endoskopi är införandet av ett långt, tunt rör direkt i kroppen för att observera ett inre organ eller vävnad i detalj.
Enteral nutrition
Enteral nutrition innebär att näring tillförs via mag- och tarmkanalen, antingen genom normalt ätande eller genom sondmatning.
Fallprevention
Förhindra fall. Fall och dess konsekvenser utgör ett stort hälsoproblem i samhället. Även fall utan kroppsskada ger försämrad livskvalitet, eftersom den som fallit ofta begränsar sina aktiviteter av rädsla för att falla igen.
Field Safety Notice
Säkerhetsmeddelande till marknaden, Field Safety Notice (FSN), angående produktsäkerhet.
Field Safety Corrective Action
Direktiv för medicintekniska produkter där tillverkaren måste rapportera alla tekniska eller medicinska skäl som leder till ett återkallande av produkten.
Genetik
Genetik är läran om gener och kromosomer och hur egenskaper ärvs från föräldrar till avkomma.
Hematologi
Hematologi är fysiologi och sjukdomar i blodet samt de blodbildande och lymfatiska systemen.
Immunologi
Immunologi är läran om immunförsvaret och dess reaktion på smittämnen alternativt autoimmunitet dvs immunförsvarets angrepp på kroppens egen vävnad.
Intensivvård
Medicinsk specialitet som handlar om allvarligt eller kritiskt sjuka patienter som har, riskerar eller återhämtar sig efter tillstånd som kan vara livshotande.
Kassaflöde per aktie
Kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Kirurgi
Kirurgiska ingrepp brukar kallas operation och kan ha som syfte att laga invärtes delar av kroppen, avlägsna sjuk vävnad, organ eller tumör genom excision eller att sätta in något, exempelvis en pacemaker.
Klinisk kemi
Klinisk kemi är en tillämpad form av biokemi som analyserar kroppsvätskor, t.ex. blod, för diagnostiska och terapeutiska ändamål.
Laparoskopi
Med Laparoskopi, titthålskirurgi, blir patienten opererad, utan att kirurgen behöver öppna upp kroppen.
Life Science
Life Science omfattar studien av organismer, t.ex. mikroorganismer, växter och djur inklusive människor. Life Science- branschen omfattar bl.a. kemi, biologi, bioteknik, diagnostik och medicinteknik.
LSS
Lagen om särskild service för vuxna
MDR
Förordning om medicinsk utrustning, Medical Device Regulation
Molekylärbiologi
Molekylärbiologi beskriver hur biologin fungerar på molekylär nivå. Fältet överlappar andra områden inom biologi och kemi, särskilt genetik och biokemi.
Mikrobiologi
Mikrobiologi är läran om mikroorganismer, t.ex. bakterier, svampar och virus.
Nettoskuldsättningsgrad
Räntebärande nettoskuld i förhållande till eget kapital.
PCR
PCR, Polymeraskedjereaktion, är en molekylärbiologisk metod för att amplifiera små mängder av specifikt DNA för vidare analys.
Patologi
Patologi är läran om sjukdomar och hur de diagnostiseras, genom analys av molekyler, celler, vävnader och organ.
P/E-tal
Priset per aktie i relation till vinsten per aktie.
R/RK
EBITA i förhållande till genomsnittligt rörelsekapital
Respiration
Andning. En process i levande organismer som involverar produktion av energi, intag av syre och frisättning av koldioxid.
Resultattillväxt
Årets EBITA minskat med föregående års EBITA dividerat med föregående års EBITA
Resultat per aktie
Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal aktier.
Resultat per aktie efter utspädning
Aktieägarnas andel av årets resultat i relation till genomsnittligt antal utestående aktier, justerat för tillkommande antal akter vid utnyttjande av utestående personaloptioner eller liknande program.
Räntebärande nettoskuld
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar med avdrag för likvida medel.
Räntetäckningsgrad
Resultat efter finansnetto plus räntekostnader plus/minus valutakursförändringar i förhållande till räntekostnader
Rörelsekapitalet
Summan av varulager och kundfordringar med avdrag för leverantörsskulder.
Rörelsekapital
Summan av varulager och kundfordringar med avdrag för leverantörsskulder.
Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen
Vinstmarginal
Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen
Soliditet
Eget kapital i procent av totala tillgångar.
Soliditeten
Eget kapital i procent av totala tillgångar.
Skuldsättningsgrad
Räntebärande skulder och räntebärande avsättningar i förhållande till eget kapital.
Sysselsatt kapital
Summa tillgångar reducerat med icke räntebärande skulder och avsättningar.
Thorax
Thorax, bröstkorgen ligger mellan buken och nacken. Inom bröstkorgen finns lungorna, hjärtat och den första delen av aorta.
Virologi
Virologi, läran om virus. Räknas ofta till mikrobiologi eller till patologi.
Urologi
Urologi är kirurgisk och medicinsk behandling av sjukdomar inom urinvägarna.
Välfärdsteknologi
Välfärdsteknologi bidrar till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga samt för äldre personer.
Öron, näsa och hals
Medicinsk specialitet inom sjukdomar i öron, näsa och hals. Till området hör dessutom huvud- och halskirurgi.