Flerårsöversikt

 

Ladda ned Excel

MSEK, om annat ej anges 2020 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 5 273 3 479 2 482 2 333 1 938
Rörelseresultat 673 196 168 166 148
Finansiella intäkter och kostnader −14 −14 −10 −8 −6
Resultat efter finansiella poster 659 182 158 158 142
Årets resultat 520 142 129 120 112
Immateriella anläggningstillgångar 2 003 1 761 1 465 1 153 870
Materiella anläggningstillgångar 434 353 110 75 68
Finansiella anläggningstillgångar 9 24 48 13 11
Varulager 640 452 408 271 252
Kortfristiga fordringar 848 586 575 368 361
Likvida medel 216 99 61 11 15
Summa tillgångar 4 150 3 274 2 668 1 891 1 577
Eget kapital hänförligt till aktieägarna 1 882 1 467 931 748 717
Innehav utan bestämmande inflytande 8 9 1
Räntebärande skulder och avsättningar 916 1 001 943 600 381
Icke räntebärande skulder och avsättningar 1 344 798 794 543 479
Summa eget kapital och skulder 4 150 3 274 2 668 1 891 1 577
EBITA 802 305 245 234 189
EBITA marginal, % 15,2 8,8 9,9 10,0 9,7
Resultattillväxt EBITA, % 162,8 24,7 4,7 24,0 47,0
Sysselsatt kapital 2 806 2 477 1 874 1 347 1 098
Rörelsekapital, årssnitt 781 598 397 369 304
Räntebärande nettoskuld 700 902 882 588 366
Rörelsemarginal, % 12,8 5,6 6,8 7,1 7,6
Vinstmarginal, % 12,5 5,2 6,4 6,8 7,3
Avkastning på eget kapital, % 31 10 16 17 21
Avkastning på sysselsatt kapital, % 25 9 11 13 15
Avkastning på rörelsekapital (R/RK), % 103 51 62 63 62
Soliditet, % 46 45 35 40 45
Skuldsättningsgrad, ggr 0,5 0,7 1,0 0,8 0,5
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,4 0,6 0,9 0,8 0,5
Räntetäckningsgrad, ggr 40 16 23 33 17
Räntebärande nettoskuld/EBITDA, ggr 0,8 1,6 3,3 2,3 1,8
Resultat per aktie före utspädning, SEK 4,63 1,28 1,29 1,19 1,22
Kassaflöde per aktie, SEK 8,47 3,61 1,76 2,05 1,39
Eget kapital per aktie, SEK 16,73 13,07 9,08 7,43 7,06
Medelantal aktier, ’000 112 127 111 083 100 458 101 302 97 729
Börskurs per 31 december, SEK 144,00 72,25 48,54 40,57 32,78
Kassaflöde från den löpande verksamheten 950 400 178 208 133
Kassaflöde från investeringsverksamheten −429 −407 −381 −338 −198
Kassaflöde från finansieringsverksamheten −372 42 249 125 −55
Årets kassaflöde 149 35 46 −5 −120
Medelantal anställda 1 004 903 620 579 459
Antal anställda vid årets slut 1 112 932 873 592 545
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:47:00 av Vladimir Mironov (Awave)