FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

1 januari 2020 - 31 december 2020

Styrelsen och verkställande direktören för AddLife AB (publ), org nr 556995-8126, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 2020. Bolagsstyrningsrapporten är en del av förvaltningsberättelsen och framgår av sidorna 49-64. Bolagets hållbarhetsrapport finns intagen i årsredovisningen och koncernredovisningen på sidorna 6-10 och 24-34.

Verksamheten

AddLife är ett svensknoterat medicinteknikbolag verksamt på främst den europeiska marknaden och består av 52 operativa dotterbolag i affärsområdena Labtech och Medtech. Koncernen har 1 112 medarbetare i 24 länder och erbjuder högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar och produkter. Produktportföljen består dels av egentillverkade produkter och dels av produkter som är tillverkade av andra producenter. Tjänsteportföljen innehåller bland annat rådgivning, service och utbildning. Kunderna är framförallt verksamma inom hälso- och sjukvårdssektorn – från forskning till vård. AddLife är idag närvarande i drygt 25 länder, huvudsakligen i Norden, Central- och Östeuropa samt Kina och Australien. AddLife-aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan mars 2016.

Väsentliga händelser under året

2020 har varit ett på alla sätt anmärkningsvärt år för alla och covid-19 har påverkat Life Science-marknaden i högsta grad. För de flesta av våra bolag förändrades verksamheten väsentligt då covid-19-utbrottet slog till i Europa. Från mitten av mars steg efterfrågan kraftigt med ökade beställningar från framförallt sjukvården och diagnostiklaboratorierna. Under våren var det svårt att få fram produkter från olika tillverkare och att få distributionen att fungera, då efterfrågan ökade exceptionellt på likvärdiga produkter samtidigt över hela världen. Det har varit ett intensivt arbete med att säkerställa att alla produkter uppfyller såväl regulatoriska krav som den kvalité kunderna förväntar sig. Under sommaren lättade trycket på sjukhusen något när antalet patienter på IVA-avdelningarna minskade men under hösten har den andra vågen slagit hårt mot större delar av Europa.

Hösten har inte präglats av samma akuta brist på skyddsutrustning då många sjukhus haft möjlighet att bygga upp en viss del reservlager men det var fortsatt högt tryck på marknaden. Under sommaren och hösten byggdes testkapaciteten avseende covid-19 ut i flertalet europeiska länder och testerna förväntas fortgå under en längre period. Utvecklingen medförde kraftigt ökad försäljning i våra diagnostikbolag under resterande delen av året.

För våra bolag inom forskning har det också varit ett turbulent år, där många akademiska kunder, såsom universitet och högskolor, under våren och sommaren tillfälligt stängde ned verksamheten pga pandemin. Vi har dock under hela året och framförallt under andra hälften sett en ökad efterfrågan från covid-19-relaterade forskningsprojekt, vilka har fått ökade anslag. Efterfrågan var hög både på instrument och olika forskningsreagenser relaterat till virusforskning. Försäljningen av våra egna avancerade instrument i USA och Kina var däremot lägre än tidigare år.

Våra bolag inom hemvård har under året haft svårigheter att leverera sina projekt till följd av smittskyddsåtgärder inom äldrevården. Samtidigt har den demografiska utvecklingen med en ökande och åldrande befolkning samt teknisk utveckling också fortsatt driva på den underliggande tillväxten. En effekt av den demografiska utvecklingen är det ökande behovet av äldrevård, vilket medför att området hemvård växer när vårdgivare effektiviserar verksamheten. För patienten ger hemvård möjlighet att bo kvar hemma under längre tid, vilket förväntas ge högre livskvalitet för individen.

2020 har varit ett år präglat av covid-19-pandemin och det har blivit tydligt vilka möjligheter AddLife har att göra skillnad genom att bidra till både patient- och samhällsnytta. AddLifes erbjudande till hälso- och sjukvården är attraktivt på marknaden och vi kommer att fortsätta erbjuda nya behandlingsmöjligheter, proaktiv diagnostik, tekniska hjälpmedel och digitala lösningar för såväl institutionell vård som vård i hemmen. Det finns en väldigt stor vårdsskuld i samtliga länder efter pandemin som kommer att ta lång tid att hantera.

 

Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:08:18 av Vladimir Mironov (Awave)