Hållbarhet

Ansvarsfull marknadsaktör

AddLife har högt uppställda krav på hur vi ska agera för att vara en god samhällsaktör med hög affärsetik. Därför lägger vi stor vikt vid att säkra medarbetarnas medvetenhet och kunskap om vår uppförandekod.

AddLife tar som en seriös marknadsaktör ansvar genom hela affären. På så sätt skapar vi en hållbar leveranskedja. Det handlar om att säkra efterlevnad av etiska riktlinjer, nationella och internationella lagar och förordningar. AddLife vill agera förebild och under rådande covid-19 pandemi har vi varit noga med en etisk hållning vad gäller tilldelning av produkter, men även prissättning, i en marknad som upplevt stor materialbrist.

AddLife verkar även via olika branschföreningar för att säkra hög etik inom hela marknaden på både regional, nationell och europeisk nivå. Vi ingår i flertalet nätverk för att lära från, bidra till och påverka utvecklingen inom Life Science.

Mänskliga rättigheter, en självklarhet

För AddLife är det en självklarhet att värna om de mänskliga rättigheterna. Vi accepterar inte korruption, mutor eller illojala konkurrensbegränsande åtgärder. Vår uppförandekod stödjer FN:s Global Compact, ILO:s kärnkonventioner och OECD:s riktlinjer för multinationella företag och ingår som en integrerad del av verksamheten. Uppförandekoden omfattar alla AddLifes dotterbolag och samtliga medarbetare och finns att läsa i sin helhet på AddLifes hemsida www.add.life.

AddLifes målsättning är att 100 % av alla medarbetare ska vara medvetna om AddLifes uppförandekod. Vi har dessutom en visselblåsarfunktion så eventuella missförhållanden kan rapporteras anonymt. Under 2020 har det inte inkommit någon anmälan via vår visselblåsarfunktion.

 

GENOMFÖRDA AKTIVITETER UNDER ÅRET

  • Nytt utbildningsmaterial avseende hållbarhet har tagits fram till AddLife Academy

 

UTBLICK MOT 2021

  • Uppdatering av AddLifes uppförandekod
  • Alla nya medarbetare kommer att utbildas i uppförandekoden
  • Fortsatt ISO-certifiering av våra bolag

 

Risk/beskrivning

Hantering

Arbete med uppförandekoden
 

Risk att medarbetare samt leverantörer inte efterlever AddLifes uppförandekod, inklusive hållbarhet, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter och antikorruption.

Arbetet med att säkerställa att verksamheten präglas av ansvarsfullt beteende gentemot medarbetare, kunder, ägare, leverantörer, myndigheter och övrig omvärld pågår ständigt. Uppförandekoden förankras dagligen internt i relationer och ledarskap, genom medarbetarsamtal etc.

Förankring av uppförandekoden sker även genom kurser i AddLife Academy. Av AddLifes samarbetspartners krävs att de följer internationellt erkända principer för antikorruption, arbetsmiljö, hållbarhet och mänskliga rättigheter. Efterlevnad av uppförandekoden utvärderas i pågående avtalsrelationer.

Antikorruption och mutor
 

Risk för förekomst av korruption och mutor, personer med felaktigt eller kriminellt beteende i syfte att nå finansiell eller personlig vinning.

AddLife har nolltolerans mot mutor och korruption, vilket tydligt framgår av uppförandekoden som ska kommuniceras och följas av samtliga medarbetare i koncernen. Genom AddLife Academy utbildas medarbetare i företagsfilosofi och affärsmannaskap. Därmed skapas en företagskultur där alla medarbetare har ett gemensamt förhållningssätt med höga krav på etik och moral. Den visselblåsarfunktion som har inrättats kan nyttjas både av medarbetare och externt via bolagets webbplats.

Senast uppdaterad: 2021-11-23 11:56:47 av Vladimir Mironov (Awave)