Förvaltningsberättelse

Utdelning

AddLifes utdelningspolicy innebär en målsättning om en utdelning motsvarade 30–50 procent av koncernens genomsnittliga resultat efter skatt över en konjunkturcykel. Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman i maj 2021 att bolaget lämnar en utdelning om 1,50 SEK för räkenskapsåret 2020. För vinstdisposition, se not 37. För 2019 föreslogs ingen utdelning vid ordinarie bolagsstämma. Däremot föreslogs och lämnades en utdelning vid extra bolagsstämma i november 2020 om 0,50 SEK per aktie.

Dynamisk graf: Utdelning


Historiska data för utdelning per aktie har räknats om baserat på nyemission och aktiesplit. Omräkningsfaktorn är 4,041. 

Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:09:38 av Vladimir Mironov (Awave)