Noter till resultat- och balansräkning

Belopp i MSEK, där inget annat anges.

Not 37 Förslag till vinstdisposition


Ladda ned Excel

Till årsstämman i AddLife AB förfogande står:
Överkursfond 1 134,3
Balanserad vinst -57,7
Årets vinst 98,6
Summa vinstmedel 1 175,2
   
Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:
Till aktieägarna utdelas 1,50 SEK per aktie¹ 168,7
Till balanserade vinstmedel överförs 1 006,5

¹ Beräknat på antalet utestående aktier vid årsredovisningens utgivande. Antalet återköpta B-aktier uppgår till 2 010 845 vid tidpunkten för utgivande av årsredovisningen.