Moderbolagets balansräkning

Ladda ned Excel

MSEK Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR      
Immateriella anläggningstillgångar 0,1 0,2
Materiella anläggningstillgångar 0,6 0,1
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 389,1 805,6
Fordringar på koncernföretag 1 709,2 1 278,0
Summa finansiella anläggningstillgångar 2 098,3 2 083,6
Summa anläggningstillgångar 2 099,0 2 083,9
Omsättningstillgångar    
Kortfristiga fordringar på koncernföretag 339,6 105,5
Övriga kortfristiga fordringar 0,0 2,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1,8 1,2
Likvida medel   1,5 -
Summa omsättningstillgångar 342,9 109,6
SUMMA TILLGÅNGAR 2 441,9 2 193,5
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
Eget kapital      
Bundet eget kapital    
Aktiekapital 58,3 58,3
Fritt eget kapital    
Överkursfond   1 134,3 1 134,3
Balanserade vinstmedel −57,7 −76,8
Årets resultat 98,6 36,3
Summa eget kapital 1 233,5 1 152,1
Obeskattade reserver 95,9 55,9
Skulder    
Skulder till koncernföretag   76,2 47,8
Summa långfristiga skulder 76,2 47,8
Kortfristiga räntebärande skulder 408,8 659,8
Kortfristiga skulder till koncernföretag 583,5 260,0
Leverantörsskulder 2,7 2,2
Skatteskulder 17,3 -
Övriga skulder 2,6 2,1
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21,4 13,6
Summa kortfristiga skulder 1 036,3 937,7
Summa skulder   1 112,5 985,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 441,9 2 193,5
Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:23:16 av Vladimir Mironov (Awave)