Not 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
  2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31
Övriga förutbetalda intäkter 5,0 1,3
Löner och semesterlöner 144,7 107,3 18,0 10,7
Sociala avgifter och pensioner 19,2 18,7 1,8 1,5
Övriga upplupna kostnader¹ 41,2 33,9 1,6 1,4
Totalt 210,1 161,2 21,4 13,6
¹ Övriga upplupna kostnader avser främst periodiserade omkostnader