AFFÄRSOMRÅDE

Affärsområde Medtech

Inom affärsområdet Medtech erbjuder dotterbolagen medicintekniska produkter och tjänster inom medicinteknik, samt hjälpmedel inom hemvård. Medtechs erbjudande vänder sig främst till offentligt finansierad sjukvård, hemvård och omsorg. Affärsområdet är verksamt i huvudsakligen i Norden och övriga Europa samt i begränsad omfattning i Australien.

Dotterbolagen inom affärsområdet Medtech verkar genom lokal kännedom och närvaro med koncernens globala räckvidd. Dagens hälso- och sjukvård är nationella angelägenheter som ingår i globala och gemensamma utmaningar. Det gör att produkt- och tjänstebehovet är i stort sett likvärdigt oavsett marknad. Bolagen erbjuder ett brett utbud av egna produkter, produkter från andra leverantörer samt en tjänsteportfölj bestående av utbildning, support och service. Produktsortimentet spänner från enklare förbrukningsmaterial till avancerade instrument för kirurgiska ingrepp samt välfärdsteknologi, badrumslösningar och olika hjälpmedel för fallprevention i hemmen. Sammantaget kräver produktutbudet en gedigen medicinsk kunskap för att vägleda kunderna rätt. Försäljningen sker till 90 procent genom offentliga upphandlingar.

Dynamisk graf: Medtech nettoomsättning per marknad

MEDTECH I SIFFROR

Nettoomsättning: 2 061 MSEK
EBITA: 253 MSEK
Medarbetare: 497
Andel av nettoomsättning: 39%

 
Utveckling och marknad under 2020

Året har präglats av covid-19-pandemin där sjukvården, i samtliga länder, har efterfrågat extraordinära kvantiteter medicintekniska produkter, framför allt skyddsutrustning. Båda våra dotterbolag Mediplast och Biomedica har under året erhållit extra beställningar, utanför ramavtal, avseende skyddsutrustning till sjukvården. Tack vare långsiktiga, starka leverantörsrelationer har vi kunnat erbjuda leveranser både enligt befintliga avtal och extra beställningar. I tillägg har vi identifierat nya leverantörer i Asien där vår egen kvalitetsprocess säkerställt att produkterna uppfyller de regulatoriska kraven och håller den kvalitet som sjukvården förväntar sig. Det exceptionella läge som uppstod inom sjukvården i flera länder under pandemin, med utmaningar kring säkra leveranskedjor, produktkvalitet och beredskapslager har medfört fördjupade och givande diskussioner med flera av våra större kunder angående utmaningar och behov framåt inför framtida samarbete.

Försäljningen av produkter till elektiv kirurgi har varit betydligt lägre än normalt på samtliga marknader vilket har medfört att andelen egna produkter är ovanligt låg. Eftersom sjukhusen har lagt alla resurser på covid-19-relaterad intensiv- och akutvård har vårdköerna ökat markant. Det kommer ta lång tid för de flesta länder att hantera den uppkomna vårdskulden.

Trenden avseende behovet av ökad och säker vård i hemmet är fortsatt stark. Dock har flera av våra bolag inom hemvård sett förseningar i projekt, då fysiska möten och installationer hos kunder, varit begränsade under pandemin. Framför allt har bostadsanpassningar påverkats negativt medan större byggprojekt, i stort sett, har fortsatt som planerat.

I maj 2021 träder nya MDR i kraft, vilket innebär högre krav på såväl distributörer som tillverkare av produkter. Detta leder till mer omfattande krav på riskbedömning, produktsäkerhet och dokumentation samt övervakning av tillgängligt sortiment.

Under året har produktägarskapet avseende produktportföljen från Wellspect, som förvärvades under 2019, blivit registrerad och sortimentet är nu godkänt för försäljning med vårt CE-märke. Under 2020 har fem förvärv genomförts till affärsområdet, som totalt förväntas bidra med en sammanlagd årsomsättning om ca 375 MSEK.

MEDTECHS STYRKOR

 • Brett produktsortiment bestående av såväl egenutvecklade produkter som produkter från andra världsledande tillverkare
 • Välmeriterade medarbetare med lång medicinsk erfarenhet, lokal kännedom, hög servicegrad samt produktutvecklare inom välfärdsteknologi
 • Stor flexibilitet kring kundanpassade lösningar liksom spetskompetenser inom offentliga upphandlingar
 • Pan-europeiskt distributions- och servicenät för såväl egna som andra leverantörers produkter och tjänster

 

 MEDTECHS PRODUKTSEGMENT

 • Öron, näsa och hals
 • Respiration
 • Intensivvård
 • Kirurgi
 • Sårvård
 • Enteral nutrition
 • Fallprevention
 • Välfärdsteknologi
 • Badrumshjälpmedel
 • Hjälpmedel för handikappade barn

 

Senast uppdaterad: 2021-11-23 09:43:19 av Vladimir Mironov (Awave)