HÅLLBARHET

AddLife ur ett hållbarhetsperspektiv

AddLifes vision är att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science. Vi står för ett ansvarsfullt företagande där hållbarhet är en integrerad del av affärsnyttan. Vi tar vårt ansvar för hållbarhet genom hela leveranskedjan som arbetsgivare, producent och distributör samt marknadsaktör.

Life Science-branschen präglas av höga krav på produktsäkerhet och regelefterlevnad. I Europa regleras medicintekniska produkter av EU-direktiv och förordningar. Innan produkterna får marknadsföras i Europa måste de CE-certifieras. För AddLife är hållbarhet en självklar och naturlig del av affärsnyttan. Hållbarhetsarbetet säkerställer koncernens långsiktiga intjäningsförmåga, tillväxt, samhällsansvar och konkurrenskraft. Ytterst ansvarar koncernstyrelsen, genom koncernledningen, för AddLifes långsiktiga, övergripande hållbarhetsmål. Dotterbolagen fokuserar på affärsnytta och ansvarar för genomförandet av hållbarhetsarbetet. Verksamheten bedrivs enligt koncernens grundläggande krav på tillväxt, lönsamhet och hållbar utveckling. Tillsammans med uppförandekoden och kärnvärdena; enkelhet, ansvarstagande, engagemang och nytänkande är detta grunden för hur AddLifes medarbetare agerar i det dagliga arbetet. Koncernens starka företagskultur är en bidragande faktor till att hållbarhet uppfattas som en naturlig del av arbetet.

Förutom ekonomiska krav och riktlinjer ska affärsverksamheten bedrivas med hög integritet, moral och etik. På AddLife anser vi att affärer skapas av människor och goda relationer.

Hållbar leveranskedja

Vi arbetar med globala leverantörer som har sin produktion över hela världen. Ambitionen är att vi ska ta ansvar genom hela leveranskedjan från tillverkning till slutkund. I de fall vi agerar distributör, vilket motsvarar ca 70% av omsättningen, har vi endast en indirekt miljöpåverkan. Då är det viktigt för oss att vara en tydlig kravställare gentemot våra leverantörer. Tack vare våra långa och väletablerade leverantörsrelationer har vi också möjlighet att ställa höga krav på material och hållbar produktion i alla led. I de fall vi själva agerar producent, vilket motsvarar ca 30% av omsättningen, kan vi kontrollera leveranskedjan samt val av material i detalj. Dotterbolagen ansvarar för hemtagning och leverans av produkterna de säljer. Därför är en effektiv logistik och lagerhantering nödvändig vilket bidrar både till en lägre miljöpåverkan och en ökad lönsamhet.

Varje enskild medarbetares engagemang gör AddLifes framgångar möjliga. Vi lägger stort fokus på att samtliga medarbetare ska utvecklas, utmanas och må bra och vi som arbetsgivare tar ansvar för att skapa en bra och säker arbetsmiljö. Vi vill attrahera och behålla medarbetare som står bakom våra kärnvärden och vår uppförandekod, och som har rätt kompetens för att utveckla vår verksamhet. Våra medarbetare utbildas kontinuerligt i företagskultur och affärsmannaskap via kursutbudet inom vår affärsskola, AddLife Academy.

För oss som marknadsaktör är det viktigt att ta etiskt ansvar för våra affärer. Alla våra medarbetare ska känna till vår uppförandekod och vi förväntar oss att våra leverantörer följer internationellt erkända principer för antikorruption, arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. Efterlevnad av uppförandekoden utvärderas i pågående avtalsrelationer.

 

HÅLLBARHETSRAPPORT 2020

AddLife har upprättat en hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020 som omfattar moderbolaget AddLife AB (publ) org nr 556995-8126 och dess 62 dotterbolag. Styrelsen har vid undertecknandet av årsredovisningen för 2020 även godkänt hållbarhetsrapporten. Någon standardmodell för hållbarhetsrapportering har inte tillämpats till fullo. Hållbarhetsrapporten syftar till att ge en övergripande beskrivning av AddLifes verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv och upplysa om de hållbarhetsaspekter som behövs för att förstå företagets utveckling, ställning, resultat samt konsekvenserna av verksamheten. AddLifes hållbarhetsrapport är delvis integrerad i årsredovisningen. På sidorna 6-10 i den tryckta årsredovisningen återfinns AddLifes affärsmodell och strategi för hållbar tillväxt. Sidorna 6-10 samt 24-34 utgör AddLifes lagstadgade hållbarhetsrapport.

 

Senast uppdaterad: 2021-11-23 10:04:00 av Vladimir Mironov (Awave)